Annons
Annons

Äter makrillen spigg?

Annons

Den frågan ställer Niclas Åberg, projektledare för 8-fjordar. Spiggbestånden har formligen exploderat i Västkustens fjordar vilket hotar ekologiska balansen.
Ni som följer vår nyhetsrapportering minns kanske att vi tidigare skrivit om problemet med ett alldeles för rikt spiggbestånd längs Västkusten. Spiggen äter upp djurplanktonen och växplantonen blir alldeles för många när djurplanktonen blir spiggmat. Den ekologiska balansen rubbas vilket också blir till nackdel för de stora rovfiskarna.
Frågan är nu om makrillen, som för närvarande är talrik i fjordarna, kalasar på spiggen? Vi vet att torsken gjorde det innan den försvann. Men spiggen har ett antal vassa små piggar vilket gör att en del rovfiskar undviker den.
Har du fått makrill med spigg i magen? Skriv en kommentar och berätta!
Anders Nicander

Står spigg på makrillens meny? (Foto: Anders Nicander)


LÄS OCKSÅ

Annons
15 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Gäddor käkar iallafall spigg när dem e små, såg en 20cm gädda tugga i sig en stackars spigg samt att en trea jag fick spottade ut en spigg

 • Är inte svaret i artikeln? Makrill är talrik i fjordarna och spiggen likaså. Hade makrill som är talrik, ätit spigg i någon större utsträckning, skulle beståndet med spigg betats ned?

  Nej, rensa fjordarna från lite säl säl så kommer vi åt det verkliga problemet. Men det är kanske inte så politiskt korrekt med den åsikten.

 • Rensa fjorden och närområdet för yrkesfiskare med skeva metoder så är problemet ur världen

 • Makrillen äter nog spigg om de hittar den. Havsöringen jagar den. Problemet är nog att spiggen går för grunt för makrillen. Spiggen äter förmodligen även växtplankton om den skulle bli talrikare. Så har det fungerat i Vättern i alla tider. Josef är nog rätt ute när han vill rensa bort lite säl, problemet är nog för lite rovfisk.

 • Nog med struntprat Josef, här har du lite fakta att bita i..

  Om knubbsälar i Skagerrak och Kattegatt

  Härkönen (1987) studerade de otoliter från bytesfisk som fanns i knubbsälars avföring på en stenig strandmiljö på Kosteröarna i Skagerrak och på en sandig strandmiljö på ön Anholt i Kattegatt under 1977-1980.

  Han beräknade också med hjälp av storleken på dessa otoliter bytesfiskens storlek. En sådan undersökning gjordes också 1989 på knubbsälar i Skagerrak (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991).

  Under undersökningen 1977-1980 konstaterades 20 arter av bytesfisk (Härkönen, 1987).

  I hela undersökningen dominerade tre familjer av fisk (torskfiskar, plattfiskar och olika arter av sill). Torskfiskarna representerade 50%, plattfiskarna 26% och sillarterna 8% av bytesfiskens vikt.

  Följande arter var den viktigaste födokällan i vikt.

  Sillarter: sill (7%) och skarpsill (1%).
  Torskfiskar: torsk (20%) och glyskolja (7%), vitling (6%) och vitlinglyra (6%).
  Flatfiskarter: bergtunga (15%) och sandskädda (7%).
  Andra fiskarter: tobis (7%).

  I Kattegatt levde knubbsälarna på 12 arter. Plattfiskarna: Sandskädda, rödspätta och skrubbskädda bestod av 75% av kosten och tobisen av 9,3%, medan torskfiskarna (15,5%) var mindre viktigt i denna naturtyp (Härkönen, 1987).

  Knubbsälarna i Skagerrak som undersöktes 1989 levde på 31 arter av fisk, men sex arter: sill, torsk, blåvitling, vitling, vitlinglyra och bergtunga utgjorde huvuddelen av kosten (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991 ).

  Denna diet var nästan densamma som finns i studien från 1977-1980 men med undantaget att andelen sill hade mer än fördubblats 1989 (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991).

  Knubbsälens dagliga konsumtion av föda

  Det är svårt att avgöra den dagliga förbrukningen hos vilt levande sälar. Tillgängliga data är från experimentella studier som tagits fram med hjälp fångna djur som hålls på en aktivitetsnivå som liknar den som förekommer i deras naturliga miljö (Mohn & Bowen, 1996).

  Baserat på data från knubbsälar som erhållits under studierna 1977-1979 (Härkönen, 1987) och 1989 (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991) och som gjorts under årstidernas växlingar så har uppskattningar av den energi som krävs för underhåll och tillväxt beräknats till ett genomsnittligt dagligt energikrav på 4680 kcal per knubbsäl, det motsvarar en daglig konsumtion av 3,67- 4,15 kg fisk, givetvis är detta beroende på dietens sammansättning. (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991).

  Knubbsälarnas totala konsumtion av fisk var proportionerliga i förhållande till stammens storlek och var 1989 i storleksordningen 2400 ton och därmed var knubbsälens konsumtionen av de kommersiellt viktiga fiskarterna mindre än 1% av yrkesfiskets fångster av dessa arter i Skagerrak
  (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991)

  Om storleken på Knubbsälens bytesfisk i sydvästra Nordsjön

  Av de bytesfiskar som är av stor betydelse för födointaget för knubbsälar finns flera småarter. Smörbultar blir bara ca 10 cm i långa, skäggtorskar, sandskäddor, sjökockar, simpor och de vanliga arterna av tobis är alla oftast mindre än 25 cm i längd, även om äldre exemplar och den större tobiskungen ibland kan bli större.

  Av de större arterna så var cirka 95% av de äkta tungorna som blivit föda för knubbsälen mindre än 35 cm.

  Mer än 90% av rödspättorna var mindre än 18 cm i uppskattad längd och mer än 90% av den torsk som knubbsälen konsumerade var kortare än 35 cm i uppskattad längd.

  Majoriteten av de tobisfiskar som blivit byten uppskattades vara mellan 8 och 24 cm i längd, det är storleksordningen av de mindre tobisartenarna Ammodytes marinus och Gyrnnammodytes semisquamatus eller inomskärs arten A. tobianus, ett litet antal större fiskar som påträffades dock som var upp till 32 cm, de var förmodligen av arten kungstobis.

  En stor del av den vitling som blivit bytesfisk räknas också som småfisk eftersom mer än 90% var mindre än 30 cm i längd.

  Observera att längderna beskrivna ovan har beräknats och uppskattas efter storleken på mätningar av delvis smälta otoliter från knubbsälens bytesdjur och att det därför är svårt att dra alltför exakta slutsatser om fiskarnas riktiga längd. (Ailsa J. Hall, John Watkins, Philip S. Hammond, 1989)

  Knubbsälens moderna historia i Kattegatt och Skagerack

  Sälarna i Skagerrak och Kattegatt utsattes för utrotningsjakt sedan slutet av 1800-talet
  då skottpengar infördes i Danmark. Ett liknande initiativ från svensk sida ledde till att
  skottpengar infördes 1908 i Hallands län och 1912 i Göteborgs och Bohuslän. Det uttalade syftet var att utrota sälarna som sågs som konkurrenter till det mänskliga fisket. (Heide-Jørgensen & Härkönen 1988).

  Denna jakt gav snabbt resultat och gråsälen utrotades som reproduktivt bestånd under 1920-talet, medan knubbsälen minskade från en trolig nivå på nära 18000 djur i hela Skagerack och Kattegatt till strax över 2000 i början på 1920-talet.

  Det fortsatta jakttrycket höll ned beståndet till 2000-3000 djur fram till början av 1970-talet då säljakt även förbjöds i Danmark.

  Skottpenningsystemet upphörde på svenska västkusten 1965, och de första sälskyddsområdena inrättades 1967.

  Inventeringar från både svensk och dansk sida har utförts sedan 1978, då c:a 3000 knubbsälar fanns i hela Skagerack och Kattegatt.

  Under den på följande 10-årsperioden ökade stammen med 12% per år och uppgick till nära 9000 under år 1988 då en virusepidemi (Phocine Distemper Virus, PDV) slog ut halva beståndet, det fanns då alltså enbart 4500 individer kvar.
  Den givna frågan man då bör ställa är hur i hela friden des2000 sälar som fanns utefter hela den svenska västkusten 1978, från Klippan i söder till Norska gränsen i Norr, lyckades med bravaden att äta så enormt mycket fisk att de lyckades få dessa kustnära bestånd att totalhaverera.
  En studie av knubbsälens potentiella predation på beståndet av torsk i östra Nordsjön (2006)

  De ökade skandinaviska populationerna av knubbsäl de senaste decennierna sammanfaller väl i tiden med kollapsen av torskfisket, antagandet om ett orsakssamband har därför lett till krav på återinförandet av säljakten.

  De som föreslår denna ”adaptiva förvaltning ”antar ofta att en decimering av sälstammarna automatiskt främjar fisket, detta argument förutsätter att sälstammarnas predation skall vara tillräckligt stor för att ha en mätbar effekt på fiskbestånden.

  Den potentiella omfattningen av torsk-säl interaktionen analyseras med hjälp av uppgifter om mängden knubbsäl, dess matvanor och sammanställda uppgifter om torskens liv och
  statistisk över yrkesfiskets och fritidsfiskets torskfångster.

  En storleks-strukturerad historisk matris för torskbeståndet har tillämpats och knubbsälars storlekspreferenser på deras specifika byten har också beaktats. Den beräknade mängden knubbsäls predation var liten jämfört med både yrkesfiskets landningar och vid en låg uppskattning av det totala torskbeståndet. Eftersom de storleksklasser av torsk som knubbsälen dessutom fångar och äter har låga reproduktionsvärden kommer effekterna av knubbsälstammens predation på torskproduktionen minskas ytterligare.

  Våra analyser tyder därför på knubbsälar har en försumbar inverkan på torskfisket.

  B. Johan, L. Hansen, Karin C. Harding
  Department of Marine Ecology, Göteborg University

  Så en liten jämförelse med Norge (där de skjuter säl)

  Norsk torskfångst i NÖ Atlanten

  Över 2 miljoner ton 1955 till 800 000 ton år 2000..

  Norsk torskfångst i NV Atlanten
  1,8 miljoner ton 1970 till 150 000 ton år 2000..

  Som man ser i FAO statistik så har alltså fångsterna minskat oerhört, trots att det inte finns någon säl i mängd i området..

  Lite om yrkesfiskets Historia

  På 1600- och 1700-talen förbättrades navigationen genom uppfinningar som t.ex. kronometern, På 1800-talet kom telegrafen, ångmaskinen och därefter atlantkabeln som gjorde att man kunde kommunicera på ett annat sätt än tidigare och således underrätta de oceangående fiskeflottorna om marknadspriser och utfärda stormvarningar.

  Dessa uppfiningar hade, vid 1900-talets början, dock ej i större utsträckning förändrat fiskarens arbete och fångstmöjligheter. Man arbetade på samma grund som förrut och hade i stort sett samma typer av fiskedon; man använde på de flesta platser fortfarande segelfartyg (islännigarna rodde), som man hade gjort under de föregående fyrahundra åren, (sedan John Cabot´s expedition hade öppnat de nordamerikanska vattnen för amerikanerna) Men när motorfatygen ersatt segel och åror behövde man inte längre fiska med sk. passiva redskap dvs. utrustning som inväntade fisken. Man kunde istället börja förfölja fisken.

  Inom fisket togs nya metoder vanligen först i bruk i Europa, där fisket bedrivits längre och var besvärligare än i Nordamerika. Den främsta drivkraften var konkurrens om ständigt minskade fångster, och den viktigaste uppfinnarverkstaden var nordsjön som åtta rika och häftigt konkurrerade fiskenationer samsades om.

  Ångfartyg med uttertrål rapporterade om fångster som var mer än sex ggr större än segelfartygens. Redan vid 1890-talets början visade fiskbetånden i Nordsjön tecken på att minska, men den omedelbara reaktionen blev inte fiskvårdande åtgärder. Nordsjöflottorna begav sig istället längre bort, till de fiskrikare och ej lika tungt exploaterade områdena utanför Island.

  Ångkraftens utveckling medförde snabbare fartyg och gjorde det även möjligt att bygga järnvägar, varigenom fiskefångsterna snabbt kunde nå marknader i inlandet. (Många hamnar blev till järnvägsknutar framförallt i Storbrittanien.) En annan fördel var att större däcksytrymme frigjordes, när master och segel försvann, vilket kunde användas till fiskberedning.

  Nästa idé, som förrändrade fisket i nordatalanten drastiskt, kläcktes av newyorkaren Clarence Birdseye, som efter år av experiment introducerade djupfrysningstekninken. Detta gjordes i ett ögonblick då torskfisket befann sig i kris. I Amerika liksom i England ökade efterfrågan på färsk fisk istället för insaltad och torkad, vars marknadsandel ständigt krympte. Djupfrysningen förändrade också relationen mellan fiskeindustri och fiskehamn. Fryst fisk kunde köpas upp varsomhelst – där den var billigast och tillgången störst.

  Den viktigaste utvecklingen var att tre innovationer – fartyg med stor maskinstyrka, trålar och djupfrysning av fisk – under andra världskriget kombinerades och resulterade i väldiga flytande fabriker.

  På 1950-talet, som betraktas som oceanfiskets guldålder, växte torskfångsterna för varje år i Nordsjön, utanför Island och Norge, på alla bankar, i Saint Lawrenceviken och utanför New Englands kust. Överlag så ökade huvudparten av de globala kommersiella fiskfångsterna.

  Fiskare började oroligt undra om naturen var så outtömlig som man hade trott i början av seklet eller om det fanns en gräns för hur mycket man kunde fånga. Tekniken var dock alltjämt inriktad på större fiskfångster. De flytande fiskfabrikerna växte till en längd på över 130 meter, tog en last på över 4000 ton och drevs av dubbla dieselmotorer på drygt sex tusen hästkrafter, som bogserade trålar med öppningar stora nog att sluka jumbojet plan. Numera lokaliseras fiskstim med ekolod eller spanningsplan, metoder som utvecklades under andra världskriget för att upptäcka fientliga ubåtar. När fisken lokaliserats kan trålaren komma och rensa området, varvid den tar med sig både målfångsten och bifångsten dvs. allt på platsen.

  Kraftfulla motorer har alltså ersatt segel; båtar har blivit betydligt större, starka plaster har ersatt naturfibrer till nät, fryskapacitet ombord tillåter fiskare att vara till sjös längre och m.h.a. flyg, satelit och sonar lokaliseras fisk långt mycket mer effektivt än tidigare. Dessa utvecklingar har lett till en enorm expansion av fiskeinsatser under de senaste 30-40 åren.

  Tekniska utvecklingar ledde till ökad fiskekapacitet, och är en starkt bidragande orsak till att den totala biomassan av stora rovfiskar idag uppskattas vara runt 10% av den förindustriella nivån.
  (Kurlansky 1999)

  Lite om Torsk

  1. Snittantalet ägg hos torskhonorna är 9 384 000, men bara en bråkdel överlever.

  2. År 2003 var nästan 40 procent av yrkesfiskets fångster av torsk fisk som aldrig fått chans att föröka sig (Yvonne Walther, Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium)

  För de som på allvar är intresserade av sälens och yrkesfiskets roll i vad som sker så rekommenderas Olle Hjernes eminenta studie ” TORSKENS ROLL I ÖSTERSJÖN”

  Nu till Josefs God dag yxskafts-inlägg..

  Sanningen är den att Öresund, Kattegatt och Skagerack tillsammans har en yta på ca 75 000 km² och enligt siffror som Josef själv lagt fram i diskussioner på FiskeJournalens diskussionssida så producerar dessa hav ca 5 ton fisk per Km² av yta (Josefs siffror, 50 kg per hektar och 100 hektar per Km²) , nämnda havsyta producerar alltså i runda slängar 375 000 ton fisk per år. Att Danmarks västkusts sälar finns med i denna beräkning gör ju dessa siffror än mindre då de hämtar sin föda i Nordsjön, men det kan vi ju strunta i just nu.

  Att Josef sedan mäter vår kust fågelvägen och inte tar med alla vikar, öar och kobbar gör dessutom hans räkneexempel med säl per meter än mer huvudlöst och inkorrekt, men det visar väl enbart på hur seriös han egentligen är.

  När man räknar Svenska västkustens strandlinjes totala sträckning, alltså med större öars omkrets samt fjordar, större vikar och större uddar så är den lite grovt räknat ungefär 130 mil, och det är i underkant eftersom små kobbar och mindre vikar och uddar då inte är medtagna.

  Den som betvivlar sanningshalten i det rekommenderas att testa Eniros ypperliga karttjänst där man enkelt kan mäta sträckor.

  Om vi då räknar högt och slår ut de 12 000 knubbsälar som maximalt finns i vårt land så blir det en individ var 108:e meter.

  Nästa faktum är att sälar i snitt simmar 5 mil per dag i sitt födosök, och det är utslaget halvvägs till Danmark och tillbaks, det skulle då innebära att varje säl har ett område på 108 meter x 25000 meter som skall täcka dess födobehov, varje knubbsäl har alltså 2,7 miljoner kvadratmeter havsyta, vilket är detsamma som 270 hektar.

  Om vi nu ponerar att varje hektar producerar 50 kg fisk per år, så ger det att dessa 270 hektar producerar ca 13,5 ton fisk per år.

  Lägger vi nu till det faktum att knubbsälen äter mellan 3,6-4,15 kg fisk per dag så innebär det att varje säl under ett år äter mellan 1,3 och 1,5 ton fisk, vilket då innebär att alla Öresunds, Kattegatt och Skageracks 18000 (Danska och Svenska) sälar inte äter mer än 26 280 ton fisk per år, vilket då innebär att västerhavets alla sälar inte äter mer än 7 % av vad nämnda hav producerar.

  Nu har ju dessutom Josef L påstått att Knubbsälen inte är en naturlig art här, men då det trots allt fanns över 18 000 sälar här i slutet på 1800-talet och att det dessutom återfunnits mängder med sälben i lämningar från stenåldersboplatser utefter våra kuster så kan man ju tycka att detta påstående är lite egendomligt.

  Än märkligare blir det när man inser att det för över 8500 år sedan etablerades knubbsälsbestånd i dåvarande Östersjön, sälar som alltså varit tvungna att ta sig förbi våra kuster för att komma dit, sälar som då enligt Josefs logik struntade i att kolonisera dessa kuster..

  En sak till man kan tycka är lite märkligt är att våra hav historiskt sett lyckats härbärgera både 18 000 sälar och samtidigt hålla goda bestånd av torsk och andra arter, men att det plötsligt blivit omöjligt just nu..

  Tydligt är att det inte går att dra paralleller mellan att vara påläst och att kunna dra logiska slutsatser av det man läser, en del skribenter här klarar ju inte ens av att dra en såpass enkla slutsatser som att om fisketrycket historiskt sett varit så tufft att det blivit så enormt ont om fisk att bestånden inte klarar av att växa till sig för att de beskattas av en sälstam så är det inte sälen som är boven, utan det historiska fisket.

  Att knubbsälen däremot är en bidragande orsak till att fisken inte klarar av att komma tillbaks må vara möjligt, men den är ta mig tusan inte roten till det onda.

  Det går lätt att dra paralleller till den period i vår svenska historia när allmogen fick börja jaga fritt, då utrotade de vildrenen, vildsvinet och myskoxen, och det var också på håret att landets alla älgar, rådjur, hjortar, bävrar och skogsfåglar också strök med, men de räddades i sista stund av att dels staten reglerade jakten och att några adelsmän hade en del klövdjur i hägn nere i Skåne.

  Och vet ni vad, då hände precis samma sak som nu händer, rovdjuren och rovfåglar fick skulden och de närapå utrotades för att klöv-viltet skulle kunna komma tillbaks efter jägarvansinnet som hade rått.

  Och vet ni en sak till, det är detta teflonskallarna inom jägarförbundet hänvisar till när de påstår att rovdjuren är skadedjur, precis som predikanterna inom yrkesfiske-sekten påstår att sälen är det.

  Till sist, jag har i princip inget alls emot säljakt, vanlig jakt eller ens ett ekologiskt utformat hänsynsfullt yrkesfiske, det jag däremot har oändligt svårt för är de hycklare som försöker lura i folk den typ av valser som Josef sprider som en dyngspridare runt sig.

  Att sälar förstör en del av yrkesfiskets och husbehovsfiskets redskap råder inget som helst tvivel, och att det berättigar till en viss begränsad skyddsjakt på de individer som lärt sig dessa tekniker håller de allra flesta säkert med om, men berättigar det verkligen till en licensjakt?

 • I en utredning av kustfisket på västkusten (Lagenfelt, Svedäng 1999) dras slutsatsen, utgående från uttaget av fisk, att kustvattnen varaktigt producerar cirka 30 kg matfisk i konsumtionsstorlek per hektar och år. Skattningen är gjord utifrån mängden epifauna som i fjordsystemet utanför Ljungskile ger cirka 43 kg matfisk i konsumtionsstorlek per hektar och år vilket är rimligt då de allra grundaste vikarna har högre produktion än de något djupare områdena i kustvattenområdet.

  Märk nu att detta gäller enbart matfisk i konsumtionsstorlek för människor och alltså inte den presumtiva matfisk som ”försvinner” innan den uppnått denna storlek eller de fiskarter som normalt inte räknas som matfisk.

  Exakt hur mycket av de arter som vi normalt inte räknar som matfisk som produceras i nämnda områden hittar jag inga siffror på, dock kan nämnas att den mobila epifaunaproduktion varierar mellan 550 kg/ha/år i ålgräs till 420 kg/ha/år på ren lerbotten.

  Betänker man då att det som vi betraktar som matfisk inte är vad sälen rent generellt betraktar som bytesfisk (eftersom den äter småfisk) så inser man ganska snabbt att om våra kusthav trots sälens uttag av småfisk klarar att producera 30 kg matfisk per hektar så är sälens uttag inget att bry sig om eller att oroa sig över.

  Nämnas kan väl som kuriosa också nämnas att dessa fakta helt kullkastar Josefs påståenden om att våra hav enbart producerar 50 kg fisk per ha/år.

 • äntligen någon som har stabil fakta att trycka upp under näsan på folk….. bra jobbat Raffen

 • Nu är det ju inte mina påstånden bara de länkar jag angett. 50kg är en helt ok siffra utifrån vad jag kan förstå. I Norrland pratar man ju om 1 kg per år. Vissa övergödda sjöar i varmare länder kan ju komma upp i 200 kg karpfisk per år. Så 50 kg är nog en rimlig siffra. Du får väl ringa till Strömstads kommun och gapa på dem om du har problem med siffran.

  ———————————-
  From the diet reconstructions, cod
  is estimated to represent approximately 17% of the diet
  by weight (Härkönen and Heide-Jørgensen, 1991; Berg
  et al., 2002). This represents about 287 kg cod ind−1
  y−1.

  287 kg torsk per knubbsäl och år. Tänk på det när ni ser en knubbsäl. Om vi har 15000 sälar så blir det nästan 4305 ton torsk, mest småtorsk. Medan yrkesfisket tog upp mycket mindre än 1000 ton förra året på Västkusten( Försök även förstå att Öresund inte är Västkusten även om vissa verkar ha svårt att förstå det).

  Med raffens tänk är ju det inga problem att fiska upp 5kg öringsmolt i jämfört med att fiska upp 1 st 1kg öring. Snacka om bakvänt. Inte undra på att du tror att sälen inte är ett problem.

 • I fablernas värld…

  A) Om du använder siffror i diskussioner så är det dina siffror, kan du inte stå för dem så använd dem inte.

  B) När började vi tala om Bottenviken?

  C) Nu är det ohygglig skillnad på produktionen av matfisk av konsumtionsstorlek och produktionen av all fisk, men det verkar du ju strunta i bara för att kunna lura folk.

  D) Ja visst, 17% och 257 kg per säl kunde under perioden när studien gjordes stämma på vissa platser, men absolut inte på alla. Läser du vidare i studien så ser du t.ex att de sälar i Kattegatt som ingick i studien inte åt mer än 15,5% av alla torskarter.

  E) Studien vi talar om utfördes dessutom under en period då det fanns relativt gott om torsk, vilket det definitivt inte gör nu. Och det sälarna åt då är definitivt inte vad de äter idag, läs hela studien istället för att försöka hitta något korn som stödjer dina fabler.

  F) Vi har inte 15 000 knubbsälar i Sverige, vi har mellan 10 000 och 12 000 och i Danmark finns ytterligare 6000 varav ungefär hälften finns på danska östkusten.

  G) Nu tänkte jag för skoj skull publikt jämföra de hyfsat korrekta (om vi utelämnar allt tjuvfiske och allt utkastet) landningssiffror av torsk som finns från något år under samma period och jämföra det med de löjligt överdrivna siffrorna från din fabelvärld.

  Det totala yrkesfisket tog enligt Länsstyrelsen i Kattegatt och Skagerack (märk att Öresund inte är med) under 1983 upp 126 000 ton torsk (Sverige 44 000 ton, Danmark 35 000 ton, Övriga 47 000 ton).

  Om det då på den tiden när det fanns ganska gott om torsk hade funnits 15 000 sälar och alla dessa dessutom varit specialiserade på torsk, ja då hade de maximalt konsumerat 4305 ton torsk.

  Nu ser vi alltså vad vårt hav hade kunnat producera normalt, och vad är då ett hot mot torsken och det som påverkar det mest, ett yrkesfiske som halar upp 126 000 ton torsk (oräknat är tjuvfiske och utkast) eller sälar som i Josefs egna lilla fabelvärld äter 4305 ton..

  Men hur såg då sanningen ut.. Jo i verklighetenså yrkesfisket halade upp de 126 000 tonen torsk medan de då på den tiden knappt 2000 knubbsälarna åt maximalt 292 ton torsk (Koster 17% torsk och Anholts 15,5% av alla torskarter borde ge någonstans runt 10% torsk rent generellt i födan).

  Med de siffrorna, alltså 126 000 ton mot ca 300 ton, så kan man ju fråga sig vad det var som gjorde att torsken försvann…

  H) Angående smolten så är det ju faktiskt som så att det produceras ohyggligt mycket fisk som aldrig blir vuxen just av den anledningen Josef, det är nämligen en del av vår faunas egen balanshållning.

  Men som jag sagt tidigare så bör du sätta dig ett par år på skolbänken och läsa lite grundläggande biologi innan du gör bort dig än mer, det är bara ett gott råd i all välmening.

 • I) Eftersom du generalisar vilt och använder alla knubbsälar i Sverige och Danmark så måste faktiskt Öresund tas med beräkningarna för att siffrorna skall bli korrekta, märk att jag faktiskt struntat i att mäta den danska sidan av deras utbredningsområde i de hav vi diskuterar bara för vara lite bussig..

 • Läs alla:
  Från Naturvårsverkets sida:
  Det finns drygt 15 000 knubbsälar på Västkusten. Stammen har återhämtat sig efter utbrott av virussjukdomar 1998, 2002 och 2006.

  http://www.naturvardsverket.se/sv/Toppmeny/Press-arkiv/Pressmeddelanden-manadsvis-2010/April/Skyddsjakt-pa-90-knubbsalar-pa-Vastkusten/

  Denna debatt är lika meningsfull som förra när du påstod rätt upp och ned för någon att säl inte äter torskfisk i någon större utsträckning. Ta bara detta du skriver nedan:

  ”När man räknar Svenska västkustens strandlinjes totala sträckning, alltså med större öars omkrets samt fjordar, större vikar och större uddar så är den lite grovt räknat ungefär 130 mil, och det är i underkant eftersom små kobbar och mindre vikar och uddar då inte är medtagna.
  Om vi då räknar högt och slår ut de 12 000 knubbsälar som maximalt finns i vårt land så blir det en individ var 108:e meter.
  Nästa faktum är att sälar i snitt simmar 5 mil per dag i sitt födosök, och det är utslaget halvvägs till Danmark och tillbaks, det skulle då innebära att varje säl har ett område på 108 meter x 25000 meter som skall täcka dess födobehov, varje knubbsäl har alltså 2,7 miljoner kvadratmeter havsyta, vilket är detsamma som 270 hektar”

  Någon med basal kunskap i matte får förklara för raffe vad han gör fel. Själv orkar jag inte för det lär inte gå in ändå. Adjö.

 • Så oerhört fel du har, har jag fel i sak så erkänner jag det givetvis till skillnad från dig.

  Så visst, jag har missat pressmeddelandet du hänvisar till men erkänner som sagt villigt att jag kan haft fel, men undrar samtidigt när och var denna undersökning gjorts.

  F.ö så förändrar den i sak ingenting eftersom just det egentligen bara är en liten detalj i det stora hela, alla de fel du haft i sakfrågor som du aldrig ens valt att kommentera behöver vi väl inte nämna, eller hur?

  För övrigt så är det som vanligt bara svammel och inga fakta från dig, känns som om det åter är dags för dig att dra på dig dumstruten och ställa dig i hörnet och skämmas Josef eftersom skillnaden i slutändan är försumbar om man jämför sälens historiska uttag med yrkesfisket..

  Och det vet du men du bryr dig inte, för du vill jaga säl…

 • En sak till Fabel-Josef, en enkel och rak fråga som du borde kunna svara på..

  Du har ju tidigare påstått att det är sälen som betat ned västkustens bestånd med torsk, står du fortfarande fast vid det trots att yrkesfisket under det årtionde då utfiskningen började synas landade (utkast och tjuvfiske undantaget) upp till 126 000 ton torsk om året medan sälen käkade upp ungefär 300 ton torsk varje år?

 • Om vi ponerar att de där siffrorna från Naturvårdsverket stämmer så innebär det att dagens svenska knubbsälar då skulle ätit ca 2250 ton torsk per år om torskbestånden varit på samma nivå som under 80-talet. Om man då jämför även dessa siffror med de ca 126 000 ton om året som yrkesfisket drog upp under detta årtionde så borde man ganska kvickt inse att även med ett knubbsälbestånd av dagens storlek så är dess påverkan på den totala mängden torsk är faktiskt försumbar.

 • Är bara tvungen med tanke på förra frågan..

  Om vi ponerar att de där siffrorna från Naturvårdsverket stämmer så innebär det att dagens svenska knubbsälar då skulle ätit ca 2250 ton torsk per år om torskbestånden varit på samma nivå som under 80-talet. Om man då jämför även dessa siffror med de ca 126 000 ton om året som yrkesfisket drog upp under detta årtionde så borde man ganska kvickt att även med ett knubbsälbestånd av dagens storlek så är dess påverkan på den totala mängden torsk är faktiskt försumbar.

Annons
AKTUELLT

Här är stjärnkockens superavancerade fiskrecept

Tycker du att det är för enkelt att tillaga fisk? Då är det här receptet för dig. Det är Facebooksidan Intersybarite  som lagt upp filmen på den japanska kocken Seiji Yamamoto, med tre Michelinstjärnor under bältet, som visar hur han tillagar en ”Akamutsu”, på engelska rosy seabass (ungefär, rosig havsabborre, Doederleinia berycoides). Och om du

Extremfiske i Florida efter orkanen Matthew

Orkanen Matthew fick katastrofala följder när den drog in över, bland annat, Haiti och Florida. Men den påverkade också fisket. Alla har förmodligen sett bilderna från de förödande konsekvenserna av orkanen Matthew på Haiti och kaoset som följde när den drog in över Florida. Där har den också chockat ekosystemet – och det var alltså

Solglasögon för ekolodsanvändaren

Trött på att inte se ekolodet ordentligt när du har solglasögonen på? Då kan det här vara lösningen för dig. Det är Sunread som lanserar den nya produkten WIND. Det är ett par solglasögon med bifokala linser, alltså de har två olika slipningar, en som gör att du ser på långt håll och en som

Tufft gädd-SM väntar, tror titelförsvararna

Förra året tog Team Mouse Fishing hem SM i gädda. Inför årets upplaga är de ändå ödmjuka. – Vi hoppas på en bra placering – vilket kommer att bli riktigt tufft i år, säger Tony Andersson. SM står för dörren och fjolårsvinnarna, bröderna Andreas och Tony Andersson, är redo. – Vi har inte laddat så

Fortsatt nätfiske på grundområden

Trots att det sedan flera år är förbjudet att fiska innanför tremeterskurvan efter 1 oktober har det i höst gjorts flera beslag av nät i Skellefteå skärgård. Men tillsynsarbetet försvåras av indragna anslag. För att skydda svaga och känsliga bestånd av framförallt lax och havsöring har myndigeterna beslutat om restriktioner för nätfisket. Bland annat att

BILDSPEL: Ännu fler 2017-beten

Alla intresserar sig för beten och ibland kan det upplevas som hela sportfiskevärlden snurrar kring detta heta ämne. Nedan finner du ytterligare sju nya beten  som kommer ut i butikshyllorna under nästkommande år. Vissa av dem har några riktigt intressanta detaljer. En tydlig trend bland beteshyllorna över våra breddgrader är det hårda som möter det

P-avgifter ska ge mer lax i Vättern

Stiftelsen Mer lax i Vättern jobbar för precis det de heter. En de del av pengarna får de genom skänkta p-avgifter, rapporterar Skaraborgs Allehanda. Mikael Darheden från Kavelbron Event driver stugbyn i Granvik som skänker hälften av p-avgiften från Granviks hamn till Mer lax i Vättern. Förra året blev det 14 000 kronor – i

2013 års vinnare jagar SM-revansch

2014 års SM blev misslyckat, 2015 var de inte med. Nu jagar svenska mästarna från 2013 revansch i Karlskrona. Fiskejournalen ringde upp Josef Pilot från Team Happy Angler för att känna av tempen innan helgens SM-final i gäddfiske. – Vi har hållit på i flera veckor och förberett oss. Vi har inte förfiskat någonting men

Nu får svenskt sillfiske miljömärkning

I dag blev det klart. Sillfisket utanför svenska kusten blir MSC-certifierat. Det betyder att tillgången på miljömärkt sill kommer att öka i Sverige. Det är runt 40 båtar som är med i certifieringen, 18 av dem är svenska och de levererar fisk framförallt till den svenska marknaden men även den tyska och danska. Det gäller

Åttaåring med karprekord

Joel Olsson Kuisma är inte mer än åtta år – men kan redan titulera sig rekordhållare. Den karp på 14 kg han landade häromveckan är nämligen dokumenterat Göta älv-rekord. Som den flitige FJ-läsaren redan noterat så har unge herrn ett efternamn som förpliktar. Pappa heter Jarmo Kuisma och är en framgångsrik specimenfiskare med brett register,

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons