Anråse å i södra Bohuslän hotades länge av ödeläggelse. Trots ån betraktas som riksintresse för det rika djur och växtlivet och trots att det är länets viktigaste havsöringförande vattendrag ville Stenungsunds kommun göra vattentäkt av ån. " /> Anråse å räddad | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Anråse å räddad

Anråse å i södra Bohuslän hotades länge av ödeläggelse. Trots ån betraktas som riksintresse för det rika djur och växtlivet och trots att det är länets viktigaste havsöringförande vattendrag ville Stenungsunds kommun göra vattentäkt av ån.
Anråse å är på många sätt en symbol för lyckad fiskevård. Den var ett av de första vattendrag i landet där man genomförde biotopvård i större skala. Hundratals ton lekgrus har burits ut och vandringshinder har rivits. I dag leker 4-5000 havsöringar här och laxen har hittat tillbaka. Anråse å rinner genom Svartedalen som är södra Sveriges största skogs- och vildmarksmråde.
Under många år pågick en kamp mellan kommunen och sportfiskare, naturvänner och kringboende. Fiskejournalen har rapporterat flitigt om utvecklingen och en film spelades in för att stödja kampen för ån.

När miljödomstolen tog upp fallet förlorade Stenungsunds kommun målet. Man överklagade domen och förlorade slutligen i Miljööverdomstolen. Därmed är hotet avvärjt och den storvuxna anråseöringen kommer att få leva vidare.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta