Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”. Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”.[/caption] " /> "Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"
Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”.

Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”.

I juni beslutade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet.  Beslutet överklagades av bolaget – nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen.
– Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på begränsade halter av det farliga ämnet tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör. Såvitt vi vet är det första gången en svensk domstol fastställer så låga nivåer, säger Björn Sjöberg.
Göteborgs hamn AB ansökte i fjol om dispens från det förbud mot att dumpa muddermassor som annars generellt gäller enligt miljöbalken. Bolaget måste muddra annars slammar hamnen och farlederna igen och det blir för grunt för de stora fartygen.
Ansökan omfattade dumpning av tio miljoner kubikmeter muddermassor i havet sydväst om Vinga utanför Göteborg inom de närmaste 20 åren.

Havs- och vattenmyndigheten sa ja till dispens som gäller i tio år och för fyra miljoner kubikmeter. I beslutet fanns också villkor för hur förorenade muddermassorna får vara, vilken tidpunkt på året som dumpning får ske och att dispensen endast får nyttjas av Göteborgs Hamn AB.
– Muddermassor från hamnar är ofta förorenade med tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som tidigare fanns i bland annat båtbottenfärger. Redan i mycket små doser ger TBT upphov till allvarliga skador på det marina livet, på framför allt bottendjur som snäckor och musslor, säger Björn Sjöberg.
–  Domen innebär att de muddermassor som dumpas inte får innehålla mer än 50 mikrogram TBT per kilo, i tidigare ärenden har halter av 200 mikrogram TBT per kilo muddermassa eller ibland 100 mikrogram tillåtits. Den här domen är ett stort steg i rätt riktning för en bättre vattenmiljö.
Mark- och miljödomstolen, MMD, betonar i domen att bortskaffande av muddermassor genom dumpning, till skillnad mot en avfallsdeponi på land, är oåterkalleligt och innebär ett svårkontrollerat och oprecist bortskaffande. Att möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen efter att det dumpats är ”obefintliga”.
Domstolen anser att dispenser ska meddelas restriktivt och under mycket högt ställda krav på renhet och kontroll. MMD delar HaV:s uppfattning om att dumpningarna ska ske under perioden 1/10-31/3. Men domstolen anser också att länsstyrelsen ska kunna meddela undantag om det finns särskilda skäl, exempelvis akuta muddringsbehov på grund av skred.
Nedbrytningstiden för TBT sträcker sig mellan ett till fem år beroende på syreförhållanden. Numera är det förbjudet i båtbottenfärger, som tidigare varit det huvudsakliga användningsområdet, men TBT finns kvar i sediment och bedöms fortfarande tillföras vattenmiljön i samband med exempelvis båtupptag.
Det begränsningsvärde som HaV satt upp och som domstolen nu fastställt grundar sig på en strävan efter att det material som dumpas vid Vinga inte ska innehålla halter som signifikant överskrider de halter som nu råder i området.
Här kan du läsa domen
Länk till HaVs. förra pressmeddelande

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta