ANNONS

Ätran i farozonen igen

ANNONS

buttorp
Det har varit många turer kring Buttorpforsen de senaste åren.

Älvräddarna:
Turerna kring forsen i Buttorp är långt ifrån avklarade. En ansökan om tillstånd att anlägga ett nytt småskaligt vattenkraftverk har återigen lämnats in till Mark och miljödomstolen.
En ny ansökan skickades i juni in av Buttorps Kraft AB med Walter Johansson som ombud. Ansökan gäller att få den gamla anläggningen förklarad laglig och att få tillstånd att bygga ett nytt vattenkraftverk i Ätrans sista vilda ström i Buttorp. Magnus Carlsson, ägare av Buttorps Kraft AB, drog så sent som 2011 tillbaka en ansökan som Länsstyrelsen, HaV och Kammarkollegiet visat sig negativt inställda till. Enligt den ansökan som nu lämnats in har inte de åtgärder som påpekades av dessa instanser åtgärdats och bland annat är ett tidigare planerat omlöp ändrat till en denilränna. I april i år deltog ett femtiotal människor, från bland annat FVO, Älvräddarna, Sportfiskarna och Ätrans fiskeråd, i ett samrådsmöte där motståndet mot ett vattenkraftverk i Buttorp var massivt.
Älvräddarna säger:
Vi kommer arbeta för att se till att detta kraftverk inte blir en realitet. I ansökan, där man som väldigt ofta använder urminnes hävd, tycker man att eftersom det funnits en damm på 1800-talet så bör ansökan om lagligförklaring behandlas enligt gamla vattenlagen från 1880.
En sak som gjorts men som ännu inte visat resultat är att vi påtalat kommunens rätt att besluta om ett interimistiskt förbud (Se infotext nedan) för att bilda naturreservat i området och därigenom skydda vattnet. Detta eftersom kommunstyrelsen sedan tidigare ställt sig positiv till ett medborgarförslag om att bilda ett naturreservat i området, men valt att avvakta p.g.a. det ekonomiska läget.

Älvräddarna har redan påbörjat arbetet för att se till att forsen i Buttorp bevaras.
– Där har inte pågått någon elproduktion sedan 1969, och så skall det också förbli, avslutar Älvräddarna.
www.alvraddarna.se

Missa inte tidigare notiser om Buttorp.

*Miljöbalken 7 kap. 24 § När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål skall skyddas som naturreservat kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan skyddat sådant område eller föremål skall få utökat skydd, får länsstyrelsen eller kommunen för viss tid dock högst tre år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet.

Publicerad: 24 August 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS