ANNONS

Beslutet har klubbats – trålare ska skickas längre ut till havs!

Nu blir det snart 12 sjömil som gäller för trålarna i Östersjön. Foto: Arthur Goldstein
ANNONS

Sverige – vi har ett resultat. På torsdagen fattade riksdagen beslutet som många i fiske- och miljökretsar längtat efter. Det stora åtgärdspaketet för Östersjön, där bland annat utflyttad trålgräns ingår, klubbades igenom.

I praktiken stod det klart redan förra veckan att trålgränsen kommer att flyttas ut på prov från 4 till 12 sjömil, sedan en majoritet i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott ställt sig bakom förslaget.
I det stora åtgärdspaketet ingick också ökad jakt på skarv och säl, samt en satsning för att få bukt med tillväxten av storspigg, som anses konkurrera ut rovfiskar.

När det var dags för votering i riksdagen så var det bara Kristdemokraterna som reserverade sig kring trålgränsen, och förslaget gick igenom med stor majoritet, närmare bestämt siffrorna 289–20.
Beslutet föregicks av en debatt, där flera partier beskrev det hela som ett stort steg för Östersjöns fiskbestånd, och även det småskaliga fisket.

Så här föll rösterna om trålgränsen. Foto: Riksdagen.se

Nu när riksdagen sagt sitt så är naturligtvis frågan när beslutet kommer att verkställas? När blir det stopp för trålarna vid 12 sjömil?
Svaret är att ingen vet, eftersom det inte sattes någon specificerad tidsplan. Det parlamentariska läget i svensk politik spelar måhända också in, sedan Miljöpartiet lämnat regeringen. Om det blir Socialdemokraterna som bildar en enpartiregering, så blir det helt upp till dem att omsätta förslagen till verklighet. Enligt källor som Fiskejournalen pratat med så finns risken att det drar ut på tiden, eftersom exempelvis Finland, Danmark och EU kan behövas involveras i samtalen.
Vi återkommer när nästa steg tas i åtgärdsplanen.

Här kan du läsa de nio förslagen som Riksdagen beslutade om:

Fiskereglerande åtgärder.
Utflyttning av trålgränsen. Med vissa undantag är det förbjudet att tråla innanför den så kallade trålgränsen. Regeringen ska agera för att dels flytta ut trålgränsen på prov, dels begränsa det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen. Undantag ska kunna ges till det småskaliga fisket och till fiskefartyg som fiskar för direkt användning som livsmedel och där fångsten sorteras.

Översyn av förvaltningsplanen för Östersjöns fiskbestånd.
Regeringen ska verka för en ny översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön. Planen ska ha sin utgångspunkt i ny evidensbaserad kunskap om de olika fiskbestånden i Östersjön och deras biologiska interaktion.

Sveriges deltagande i regionala samarbetsorgan och i Internationella havsforskningsrådet (ICES).
Regeringen ska bland annat se till att Sverige är aktiv som medlem i Internationella havsforskningsrådet genom att ta till vara på möjligheten att begära underlag från ICES.

Värnande av bland annat det småskaliga fisket.
Regeringen ska se till att det småskaliga fisket, fisket som går direkt till livsmedel och tillhörande förädling och beredningsindustri inte drabbas oproportionerligt negativt, exempelvis om fiskekvoterna sänks kraftigt.

Regellättnader vid licensgivning till småskaliga fiskare. 
Regeringen ska komma med ytterligare konkreta åtgärder för att minska regelkrånglet vid licensgivning för småskaligt fiske och fiskförädling, bland annat för att underlätta för nyrekrytering och generationsskiften.

Förvaltningen av skarv.
Regeringen ska öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt.

Förvaltningen av säl.
Regeringen ska öka jakten på säl genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl.

Förvaltningen av storspigg.
Regeringen ska agera för att begränsa tillväxten av storspiggsbestånden.

Kunskapsunderlaget om vattenkraftverkens ekologiska betydelse.
Regeringen ska ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

Följ Fiskejournalen på Facebook och Instagram för fler nyheter!

 

Publicerad: 11 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS