Del 1: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Det blev Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom.

Ska fiske- och miljövård avgöra var du lägger din röst i det kommande riksdagsvalet? Kanske inte enbart, men en kvalificerad gissning är att du som läser den här texten månar om just detta. För att ge dig en fingervisning har vi frågat riksdagspartierna var de står i sex frågor av yttersta vikt för svenskt sportfiske – först ut är vattenkraften.

Är det nya lagförslaget om vattenkraften tillräckligt bra eller behövs mer långtgående åtgärder för att skydda fiskens vandringsvägar?

CENTERPARTIET

Vi står bakom energiöverenskommelsen och förslaget om nya miljöprövningar på vattenkraft. Förslaget innebär att all vattenkraft ska prövas, få moderna tillstånd och vidta åtgärder som fisktrappor, justera tappning med mera. Samtidigt ska tillgången på förnybar el värnas och regelkrånglet minska.

KRISTDEMOKRATERNA

Det är viktigt att skapa fria vandringsvägar, inte minst för ålen, vars bestånd har minskat kraftigt på grund av vattenkraften. I diskussioner med energiöverenskommelsen övriga partier försöker vi hitta en balans mellan fiskens vandringsvägar och vattenkrafts-, kulturmiljö- och andra intressen.

LIBERALERNA

Det är bra att all vattenverksamhet ska ha moderna miljötillstånd enligt miljöbalken och att tillståndsprocesserna blir effektiva. Vi behöver konkreta åtgärder och inte långdragna processer. Arbetet behöver dock utvidgas till övriga dammar och vandringshinder som inte är kopplat till elproduktion.

MILJÖPARTIET

Vår nya lag är ett historiskt genombrott. Äntligen ska det göras en modern miljöprövning av vattenkraften, efter årtionden av debatt. Nu ska alla kraftverken leva upp till miljöbalkens krav. Nu ska vandringsvägar och andra miljöåtgärder genomföras. Sedan får vi utvärdera och se om mer krävs.

MODERATERNA

Vi står bakom den energipolitiska överenskommelsen som innebär att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Vattenkraftens utbyggnad ska främst ske genom effekthöjning i befintliga verk med moderna miljötillstånd.

SOCIALDEMOKRATERNA

Förslaget bygger på fem partiers överenskommelse och är ett viktigt steg ifråga om balans mellan vattenkraftens nyckelroll i elsystemet och anpassning till moderna miljökrav. Anläggande av vandringsvägar, minimitappning och anpassade flöden är villkor som kan bli aktuella i tillståndsprövningen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna vill i socialkonservativ anda harmoniera miljöbefrämjande åtgärder med kulturell hänsyn och industriella intressen. Mer långtgående åtgärder på detta område ställer vi oss inte bakom.

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet välkomnar lagförslaget, men det kommer att behövas större insatser för att säkerställa den biologiska mångfalden och vandringsvägar för fisk. Därför har vi lämnat in en motion med förslag till förbättringar.

Läs övriga delar i serien:

Del 2: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 3: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 4: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?