Eldforsen-dom överklagas

Sportfiskarna har överklagat miljödomstolens tillstånd för Fortum att sätta igång driften vid Eldforsens kraftverk i Västerdalälven. Unika forssträckor och riksintressen hotas av kraftverket.
Redan 1989 fick Fortum enligt en deldom tillstånd att bygga kraftverket vid  Eldforsen. Nu har företaget även fått tillstånd av miljödomstolen att sätta igång driften. Deldomen från 1989 gör att även drifttillståndet har prövats enligt den gamla, exploateringsinriktade vattenlagen och inte enligt miljöbalken.
– Domen strider både mot vatten- och habitatsdirektivet, trots att ny lagstiftning ska ha företräde framför gammal. Överlag är ansökninsunderlaget så dåligt att miljökonsekvenserna inte går att överblicka. Strömsträckor kommer att dämmas och sannolikt skada den fredade flodpärlmusslan samt lek- och uppväxtområden för harr och öring, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström och fortsätter:
– Vårt överklagande handlar egentligen inte om att hindra driften i kraftverket. Men en lägre dämningsnivå än den tillståndsgivna skulle ge mindre skador på naturen, samtidigt som vi vill markera att domstolarna måste ta hänsyn till internationella åtaganden som vatten- och habitatsdirektiv.
Svenne Andersson

De höga dämningsnivåerna hotar unika forssträckor som bland annat är lek- och uppväxtområden för harren i Västerdalälven. (Foto: Kenneth Svensson)