Fjällfisk hotas av försurning – här märks det nya skador

Landsbygdsminister Jennie Nilsson tillsätter en utredning om Girjasdomen. Foto: Anders Lundin

Länsstyrelsen i Jämtland varnar för att försurningen i framför allt fjällvärlden eskalerar. Detta kan få allvarliga konsekvenser för fisken och sportfisket.

Det var på 1970-talet som larmen om försurningar av svenska vatten började komma. Orsakerna kunde främst härledas till svaveldioxidutsläpp från kolkraftverk i Tyskland och Storbritannien, som landade på svensk mark genom så kallat surt regn. Sedan dess har det gjort stora insatser för att kalka drabbade sjöar och vattendrag, med förhoppningen att motverka försurningen, som bland annat påverkar fiskarnas reproduktion starkt.

De försurande nedfallen har minskat kraftigt sedan 1990-talet, och parallellt med det har även kalkningen minskat. Men nu har försurningen i Jämtland och Härjedalen ändå tagit ny fart, vilket Länsstyrelsens provtagningar visar.

Johan Ahlgren, kalksamordnare på Länsstyrelsen i Jämtland, är bekymrad över läget. Fiskejournalen ställde följande frågor till honom:

Vilka områden i Jämtland är särskilt drabbat?

– Generellt kan man säga att områdena i Härjedalens och Bergs kommun har de kraftigaste biologiska skadorna. Men även delar av Sösjöfjällen och Offerdalsfjällen har återigen fått biologiska skador, med begränsad fiskreproduktion och ett minskat antal bottenfaunaarter.

Vilka insatser/resurser bedömer du behövs för att motverka försurningen?

– Nedfallen är relativt låga i dag, så de problem vi ser i dag härstammar främst från de historiska nedfallen vi haft. Våra försurade områden har helt enkelt förlorat sin förmåga att buffra surt vatten, vilket gör att även försurningsprocesser som är naturliga och tidigare inte var ett problem, i dag kan leda till skadliga pH. Problemet, framför allt i fjällen, är att det är områden med svårvitrad berggrund, tunna eller inga marktäcken vilket gör att återhämtning tar väldigt lång tid. Därför kommer vi behöva tillföra kalk under flera år framöver. Försurning är en nedprioriterad fråga rent politisk, vilket gör att vi endast får en tredjedel av de medel som behövs för att i dag undvika biologiska skador.

Om inget görs – hur tror du att fisket kommer att påverkas på sikt?

– Vuxen fisk är relativt tålig, men ägg och yngel skadas vid låga pH och föryngringen kan helt slås ut visa år. I till exempel fjällsystem med vandringshinder nedströms och där föryngringen slås ut årligen finns så klart en risk att populationen till slut kollapsar.

 

Läs om främmande arter i våra fiskvatten:

Bäckröding finns inte med på EU:s värstinglista

Publicerad: 20 January 2019
Av: Anders Lundin