Fortum får inte byta ut turbinerna i Untra kraftverk

Nej, Fortum får inte byta ut turbinerna i Untra kraftverk.

Nu har domen fallit kring det omtvistade kraftverket Untra i Dalälven. Det blev en seger för miljön. Men även en förlust. Åtminstone enligt Älvräddarna som varit en part i målet.

– Det är tråkigt att Mark- och miljööverdomstolen tolkar icke uttalade vattenavledningsbestämmelser i gamla domar till exploatörens förmån. Men symptomatiskt för ett icke hållbart samhälle, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Fortum fick förvisso avslag i Svea Hovrätt på sin ansökan om att förnya Untra kraftverk. De ville bland annat byta ut turbinerna som är från 1900-talets första decennier. Men domstolen gör också bedömningen att Fortum har rätt att avleda mer vatten än vad någon tidigare dom gett dem rätt till.

Fortum har i en tidigare dom från 2017 fått tillstånd till turbinbyte, men ansökan om biokanal avslogs då den inte var i linje med bestämmelserna om bästa möjliga teknik. Domen från 2017 överklagades i delen om turbinbyte av länsstyrelsen Uppsala, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och Älvräddarna.

Den nya domen innebär avslag för Fortum att förnya kraftverket. Skälen är att skyddsåtgärderna inte är tillräckliga, till exempel ingen fiskväg eller fingaller till skydd för nedströmsvandrande fisk.

Dessutom var en av huvudfrågorna i målet hur man skulle bedöma skadorna på Natura2000-området Båtfors, en svämskog med mycket höga värden, där bland annat Älvräddarna anser att dagens drift skadar området med för få och för små översvämningar.

Samtliga överklagande instanser anser att den mängd vatten som avleds inte har rättskraft, vilket skulle innebära att de nya turbinerna och den sökta avledningen av vatten skulle strida mot utbyggnadsförbudet i denna del av Dalälven, eftersom den är skyddad på samma sätt som nationalälvarna i miljöbalken mot ny vattenkraft.

Nu återstår det att se om Fortum kommer att investera i de nya skyddsåtgärderna. Fortsättning följer med andra ord …

Läs om tidigare domen kring Untra:

Fortum fick nej i Untra!