Fria vandringsvägar i Eskilstunaån!

Eskilstunaån har varit stängd för fiskvandring i lite drygt 100 år. Med fria vandringsvägar tillgängliggörs ursprungliga lek- och uppväxtområden.

Eskilstunaån har varit stängd för fiskvandring i lite drygt 100 år. Med fria vandringsvägar tillgängliggörs ursprungliga lek- och uppväxtområden.

Eskilstuna kommun satsar nu på att åtgärda alla vandringshinder mellan Mälaren och Hjälmaren för att uppnå god ekologisk status i vattendraget till 2021.
Magnus Arreflod (MP), ansvarig politiker för natur- och vattenvårdsfrågor i Eskilstuna kommun, presenterade idag på en presskonferens Eskilstunas planer för att återskapa fria vandringsvägar i hela Eskilstunaån. Det finns totalt sju vandringshinder på sträckan mellan Mälaren och Hjälmaren som har 22 meters fallhöjd. Vandringshindren består av både kraftverk och ett antal dammar.
– Särskilda målarter som kommer att gynnas är bland annat den rödlistade aspen, ål, nors och gös. Men alla fiskarter och vattenlevande organismer kommer att gynnas av fria vandringsvägar, berättar Magnus Arreflod.
Eskilstunaån har idag problem med att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status på grund av vandringshinder. Att åtgärda vandringshindren genererar förutom bättre förutsättningar för fiskvandring även bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden. Fria vandringsvägar i Eskilstunaån, som rinner mellan två av landets största sjöar, bedöms vara av nationellt intresse.
Kommunen har beslutat om att avsätta 15 miljoner kronor för att inleda återskapandet av fria vandringsvägar. Det krävs dock mer pengar för att kunna åtgärda hela åns sträckning och därför ansöker nu länsstyrelsen om ytterligare 10 miljoner till detta projekt från Havs- och vattenmyndigheten. Totalt uppskattas arbetet kosta omkring 28 miljoner.
Eskilstunaån har varit stängd för fiskvandring i lite drygt 100 år. Med fria vandringsvägar tillgängliggörs ursprungliga lek- och uppväxtområden. För att kunna återskapa fria vandringsvägar behöver de befintliga vandringshindren tas bort eller åtgärdas med omlöp. Det har tidigare, innan industrialiseringen, sannolikt funnits ett stationärt bestånd av öring i ån.
– Vi kommer att göra en satsning på att återskapa ett stationärt öringbestånd i Eskilstunaån, berättar Anders Stridh, representant för den lokala fiskeklubben Å!Fiske Eskilstuna.
Projektets primära mål är att Eskilstunaån ska nå miljökvalitetsnormen för god ekologisk status och det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Samtidigt skapas nya förutsättningar för att utveckla ett attraktivt sportfiske i en spännande miljö. Rekreationsvärden ökar i och med att medborgarna kommer att kunna se vandrande fisk på nära håll – inne i de centrala delarna av Eskilstuna och Torshälla. Fria vandringsvägar gör att Eskilstunaåns med dess långa sträckning förväntas få en ökad potential för att utveckla turism och sportfiske.
www.sportfiskarna.se