Fritt fram för gäddlek i Anerån

Utloppet från kvarndammen efter åtgärdat

Utloppet från kvarndammen efter åtgärd, nu kan gäddorna simma förbi. (Foto: Lars Vallin)

Ett vandringshinder i Anerån på östra Gotland åtgärdades tidigt i somras inom Sportfiskarnas Rovfiskprojekt.
Ett av utloppen från en kvarndamm trösklades med sten och grus vilket nu möjliggör för både gädda, abborre och id att ta sig förbi hindret vid lekvandring. Enligt markägaren lekte mycket gädda tidigare i dammen innan dammluckorna satt på plats och nu finns alltså åter förutsättningar för gäddlek uppströms dammen.
Dammen har två utlopp som ett stycke nedströms sammanfaller i ett vattendrag med mynning i Bogeviken vid Slite. Dammen med tillhörande kvarnhus är förklarat som byggnadsminne varför en särskild ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne krävdes. Länsstyrelsens beslut medgav rätt att åtgärda ett av vandringshindren.
När arbetet genomfördes i juni var vattendraget i stort sett torrt och eftersom sommaren fortsatte med sol och värme fick vi ingen uppfattning över hur åtgärden tedde sig med vatten rinnande över de nya grusbottnarna. Nu har en del regn fyllt på dammen uppströms och det rinner fint över den nyanlagda utloppströskeln.
www.sportfiskarna.se