Fritt fram för Sommens öring

Länsstyrelsen Östergötland har beviljats en miljon kronor från Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska gå till insatser för Sommens nedströmslekande öring. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen Östergötland har beviljats en miljon kronor från Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska gå till insatser för Sommens nedströmslekande öring. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen Östergötland har sökt och beviljats pengar till åtgärder för Sommens nedströms lekande öring i Svartån och Lillån. Havs- och vattenmyndighetens beslut innebär en miljon kronor till insatser för öringen.
Länsstyrelsen gjorde sin ansökan i samband med att Havs- och vattenmyndigheten utlyste 40 miljoner kronor till projekt för bättre havs- och vattenmiljö. Ansökan gjordes tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping och omfattar en rad åtgärder, bland annat biotopvård, rensning av inloppet i Lillån och åtgärd vid Huru damm, så att vandrande fisk kan passera. De beviljade medlen är mindre än vad Länsstyrelsen ansökt om, därför kommer ett arbete med prioriteringar att göras.
Den 14 maj anordnar Länsstyrelsen en vattendragsvandring vid Lillån där intresserade får höra mer om planerade åtgärder och om Lillåns höga naturvärden. Sommens bestånd av nedströms lekande öring hotas av begränsad tillgång på lek- och uppväxtplatser i Svartån och Lillån. Förutom öringen finns även flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter med fler skyddsvärda arter i dessa vattendrag. Vattnet är påverkat av bland annat rensningar och dammbyggnader.