”Inget yrkesfiske i Natura 2000-områden utan tillstånd”

Fiske som bedrivs inom eller utanför ett Natura 2000-område kan medföra betydande skada på områdets skyddsvärden.

Fiske som bedrivs inom eller utanför ett Natura 2000-område kan medföra betydande skada på områdets skyddsvärden.

Yrkesfiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område riskerar att skada områdets skyddsvärden. Därför finns behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske. Detta enligt rapporten ”Fiske och Natura 2000”.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gett Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet i uppdrag att granska och skriva rapport om frågeställningen: Behövs tillstånd för att fiska i Natura 2000-områden?
Rapportförfattarna har tittat på om fiskeriverksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken och hur det i sådant fall förhåller sig till EU:s reglering inom den gemensamma fiskeripolitiken samt om tillräckligt skydd kan uppnås på något annat sätt.
Utifrån rättsfall från EU-domstolen drar rapportförfattarna slutsatsen att fiske är en sådan verksamhet som ska prövas enligt miljöbalken – om den aktuella fiskeverksamheten på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura-2000 område. Även fiske som pågått redan innan området pekats ut som Natura-2000 område, måste tillståndsprövas, om det inte är säkerställt att fisket bedrivs utan betydande påverkan på de värden som ska skyddas.
– Den nya rapporten är en del av ett omfattande arbete som HaV bedriver om hur vi bäst kan skydda miljön i våra skyddade områden. När det gäller Natura 2000-områden i marin miljö är lagstiftningen komplicerad på grund av att EU:s exklusiva kompetens inom den gemensamma fiskeripolitiken inte är helt samordnad med bestämmelserna om tillståndsprövning i marin miljö, säger Sara Grahn, chef för HaV:s juridiska enhet.
I Sverige finns cirka 400 stycken Natura 2000-områden vid kust och i hav. Sverige har förbundit sig att skydda vissa arter och livsmiljöer bland annat rev, sandbankar och smala östersjövikar.
Här kan du läsa rapporten.
Missa inte tidigare notiser om havsmiljö.