Rapport: Gigantiskt fiskevårdsprojekt i Västerbotten

Nästan 900 mil rinnande vatten ska återställas, bland annat från flottningsepoken. (Foto: Länsstyrelsen Norrbotten)

Nästan 900 mil rinnande vatten ska återställas, bland annat från flottningsepoken. (Foto: Länsstyrelsen)

I Västerbottens län ligger man i framkant med vad som kan beskrivas progressiv fiskevård. Nu påbörjar man återställandet av nästan 900 mil flottledsrensade vattendrag som finns i länet. Här följer en rapport från Länsstyrelsen.
Sedan början på 2000-talet har flera små och stora vattendrag restaurerats från kust till fjäll. I Vindelälvsystemet har man genom EU-projektet VindelRiverLife återställt både huvudfåran samt biflöden till Vindelälven. Närmare kusten har de två större åarna Sävarån och Hörnån restaurerats från 2011 och beräknas vara återställda 2015 – 2017.

Ekologisk funktion
Många flottledsrensade sträckor har kanaliserats och rensats hårt och endast lämnat en kanal med jämnflytande och hårt vattenflöde. Restaureringen innebär att lägga tillbaka bortrensade stenar och block, öppna stängda sidogrenar och kurvor, lägga i död ved och anlägga lekområden. Det handlar även om att återskapa naturliga strukturer som forsnackar, grundområden, strandzoner, varierande strömmar och djuphålor som alla innehar viktiga funktioner för att fisk, insekter och växter ska trivas. Det är viktigt att arbetet görs fullt ut så att vattendragen verkligen återfår ursprunglig fåra. Konstgjorda och onaturliga strukturer undviks. Varje vattendrag återställs efter sin påverkan och sina förutsättningar.

Restaurera för alla flöden

De riktigt stora blocken som ibland kan vara flera meter stora är särskilt viktiga då de skapar viloplatser samtidigt som de bromsar upp kraftiga flöden under våren liksom de håller vattennivån uppe under lågflöden. Grunda partier utgör viktiga uppväxtområden för yngel.  Ett återkommande problem i flottledsrensade åar är bristen på lekgrus.
– När de stora blocken avlägsnades försvann snabbt allt mindre material med strömmen som det viktiga lekgruset. Detta grus försöker vi i största mån återföra upp i systemet, men om det inte räcker tillför vi naturgrus utifrån, säger Henrik Karlborg, arbetsledare på Länsstyrelsen.
Målet med en färdigställd forssträcka är att den ska se opåverkad ut för ett otränat öga, någonting som alltid har funnits där.

Förväntan och förvaltning

Resultatet av restaureringen kan komma både omgående och explosionsartat. Vissa arter som harr finner snabbt de nya reproduktionsområdena som blivit tillgängliga. Öringen och laxen kräver dock lite mer tålamod. Det gäller att inte stirra sig blind på yngelproduktion, utan att även se till återvändande fisk. Resultatet av restaureringen ligger i mångas händer. Fiskevårdsområden, sportfiskare och politiker måste alla samarbeta för att nå en lösning. En sund förvaltning av lax och havsöring i havet ligger till grund för en bra och gynnsam reproduktion, samtidigt måste den yngre fisken få växa till sig i ån utan att hamna på någons tallrik.
Henrik Karlborg, Robert Ström