Så ska Skåne skydda sina värdefulla vatten

Nu finns det en plan om hur Skånes vatten ska skyddas. Här en bild från Ubbasjön. Foto: Johanna Stadmark

Skåne är det artrikaste länet i landet men också det län i landet med flest hotade arter. Nu är planen klar hur artrikedomen ska räddas, och hur man ska förvalta sina värdefulla vatten.

Länsstyrelsen Skåne har nämligen beslutat om en regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019–2030, och den innehåller 75 åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Dessa är indelade i åtta viktiga insatsområden, och av dessa handlar tre om vatten.

1) Våtmarker. Skåne har förlorat 90 procent av våtmarkerna. Fler resurser behöver läggas på att återskapa våtmarker.

2) Marina miljöer. För att gynna livet i havet föreslås insatser att öka skyddet av havsmiljöer och restaurera dem där de förstörts.

3) Vattendrag och sjöar. Flera sötvattensarter i Skåne är hotade, som flodpärlmussla och flodkräfta. Insatser föreslås för att förbättra vattenförhållandena i sjöar och åar.

Bakom handlingsplanen ligger flera års arbete i samverkan med markägare, kommuner, Region Skåne, ideella organisationer, forskare och andra som är viktiga för Skånes biologiska mångfald, skriver Länsstyrelsen.

– Jag vill påstå att det här är en av de viktigaste planerna under hela 2000-talet för den biologiska mångfalden i Skåne. I handlingsplanen drar vi upp de stora riktlinjerna och visar på en väg framåt. Nu behöver vi visa att vi kan leva upp till detta och arbeta tillsammans för ett grönare och artrikare Skåne, säger enhetschef Cecilia Backe på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Uppmaning: Kom ihåg att rapportera sjuka fiskar