Seger för Sävarån och Älvräddarna i mark- och miljödomstolen

Den lilla Sävarån är obetydlig som elproducent men har stora naturvärden. Foto: Privat

Älvräddarna har med stort engagemang stridit för att att rädda Sävarån i Västerbotten. I ån finns ett vattenkraftverk som byggts utan laglig grund men som Umeå energi velat lagligförklara i domstol.

Sävarån år en tio mil lång å i Västerbotten. Den är klassad som riksintresse för miljövård och är dessutom ett Natura 2000-område. Den har ett skyddsvärt laxbestånd med ett högt nyttjandevärde beroende på närheten till Umeå. Man beräknar att Sävarån producera cirka 5000 laxsmolt per år. Det har sedan länge bedrivits ett omfattande fiskevårdsarbete i ån där både kommun och länsstyrelse lagt ner ett stort arbete.

Sävarån är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad i miljöbalken på samma sätt och med samma regler som nationalälvarna. Därför var det naturligt för Älvräddarna att delta som motpart i domstolsprövningen av den ansökan som ägarna till Sävar kraftverk lämnade in 2018.

—Kraftverket är småskaligt och ger 1,8 GWh el per år vilket motsvarar ungefär 0,09 promille av den el vi varje år nettoexporterar till andra länder, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna.

Domstolen valde att gå på naturens och Älvräddarnas linje och man tillåter inte att en vattenkraft som byggts utan laglig grund förklaras som laglig och att den därigenom får fortsätta drivas.

I sitt beslut skriver domstolen bland annat:

Mot denna bakgrund finner mark- och miljödomstolen att det inte kan anses visat att verksamheten sedan turbinen installerades har kunnat bedrivas – och inte heller med den planerade verksamheten framgent kommer att kunna bedrivas – med en obetydlig påverkan. Den ansökta verksamheten står således i strid med utbyggnadsförbudet i 4 kap. 6 § miljöbalken. Redan av detta skäl ska ansökan avslås.

Trots att det kan tyckas uppenbart att man som vattenkraftsföretag inte kan bedriva en verksamhet som byggt utan tillstånd så är det långt ifrån alltid som domstolen dömmer till naturens fördel.

– Det åter som en promenadseger, men tyvärr ser vi helt diametralt motsatta domslut, till exempel i Kroknäs kraftverk i samma å, eller i Lobonäs i biflöde till den skyddade delen av Voxnan, säger Christer Borg.

Publicerad: 10 November 2022
Av: Anders Nicander

Intressanta fiskeprylar från vår butik: