Sökes: Projektledare för fria vandringsvägar

Det finns sju vandringshinder att åtgärda mellan Mälaren och Hjälmaren. (Foto: Anders Stridh)

Det finns sju vandringshinder att åtgärda mellan Mälaren och Hjälmaren. (Foto: Anders Stridh)

Eskilstuna kommun har beslutat att återskapa fria vandringsvägar i hela Eskilstunaån och söker nu en projektledare för arbetet.
Projektbeskrivning:
För att återskapa fria vandringsvägar har det som ett inledande steg avsatts 15 miljoner kronor för 2014 och 2015 men projektet beräknas pågå ytterligare år efter det. Kommunens bedömning är att det krävs betydligt mer pengar för att kunna åtgärda hela åns sträckning och har därför ansökt om statliga medel till projektet från Länsstyrelsen/Havs- och vattenmyndigheten. Kommunen avser även undersöka möjligheterna till stöd för projektet från andra finansieringskällor. Det finns totalt sju vandringshinder på sträckan mellan Mälaren och Hjälmaren som har 22 meters fallhöjd. Vandringshindren består av både kraftverk och ett antal dammar. Avsikten är att i första hand skapa vandringsvägar för ett antal rödlistade arter som asp, ål, nors och gös men alla fiskarter och vattenlevande organismer kommer att gynnas av fria vandringsvägar.
Projektets primära mål är att Eskilstunaån ska nå miljökvalitetsnormen för god ekologisk status och det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Samtidigt skapas nya förutsättningar för att utveckla ett attraktivt sport- och fritidsfiske i en spännande miljö. Rekreationsvärden ökar i och med att medborgarna kommer att kunna se vandrande fisk på nära håll – inne i de centrala delarna av Eskilstuna och Torshälla.