Surt hot mot ålen

al_anders_salesjo_webbAtt ålen är en hotad och rödlistad art, både i Sverige och internationellt, är ingen nyhet. Däremot klargör forskningsresultat att det inte bara är kraftverk och dammar som utgör hotet. Ålens yngel uppvisar en anmärkningsvärd hög känslighet för låga pH-värden. Siffrorna man fått fram är alarmerande och visar på hur sura vatten har en förödande inverkan på ålynglens förmåga att överleva. Detta skriver Frisktvatten.nu i ett pressmeddelande.
Upptäckten gör hotet mot ålens fortlevnad än mer komplex. Inte minst belyser det vikten av att upprätthålla en god vattenkvalitet. Forskningsresultat visar att det kritiska gränsvärdet för vuxna ålar ligger vid pH 6,0 och att nyutsatta ålyngel är så känsliga att de dör inom tre veckor vid ett pH på 4,7. Rickard Sjölund är ansvarig för sjö- och våtmarkskalkning på SMA Mineral, ett företag som kalkat den svenska naturen sedan 1970-talet. Han betonar att kalkningen är en nödvändig del i vår miljöstrategi för att upprätthålla en fortsatt positiv trend i utvecklingen av känsliga arter som ål. Undersökningar gjorda i Sverige visar att förekomsten av ål kan fördubblas efter åtta till nio års regelbunden kalkning.

Gynnar hela ekosystem
En pH-nivå under 6,0 betyder för många arter en säker undergång. Ska Sverige kunna följa EU:s åldirektiv krävs att våra vatten klarar det kritiska gränsvärdet. Sverige har ett internationellt ansvar att ålen och andra hotade arter ska finnas kvar. Genom en kontinuerlig uppföljning av pH-balansen och en väl underbyggd kalkningsplan kan vi främja en hög artrikedom. Kalkningen har visat sig inte bara gynna enstaka och rödlistade arter som ålen. Tidigare hårt ansatta ekosystem kan återfå en imponerande mångfald då kalkningen ofta får stor genomslagskraft och gagnar många arter samtidigt. Faktum är att ålen i sig har stor betydelse för våra inhemska vattensystem.

Sveriges långsiktiga miljöansvar
I det internationella perspektivet fungerar Sverige som en vattenreservoar för hela Europa. Vi bär därmed ett gemensamt ansvar att nå de miljömål som våra beslutsfattare satt upp. Hög vattenkvalitet är en överlevnadsfråga, inte bara för försurningskänsliga arter som ål, flodpärlmussla, öring och mört, utan framförallt för oss själva. En både fortsatt och utökad kalkning av våra vattendrag är därför en förutsättning för en framtid med friskt vatten och en artrik flora och fauna.

Foto: Anders Salesjö