ANNONS

Trålgräns, skarv och säl – detta paket ska rädda Östersjöfisken

På torsdag är det en ödesdag för sillen, då riksdagen ska besluta om åtgärder för Östersjön.
ANNONS

Fiskebestånden i Östersjön måste räddas. Det är partierna i riksdagen tämligen överens om. På torsdag ska riksdagen ta ställning till nio åtgärder som ska vara ett första steg, inklusive utflyttning av trålgränsen och ökad jakt på skarv och säl.

Det är Miljö- och jordbruksutskottet förslag som nu ska vinna laga kraft, och den övergripande inriktningen är att fiske ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt. Mindre storskaligt och mer småskaligt, åtminstone innan för den nya trålgränsen på 12 sjömil.

Fiskejournalen har redan skrivit om beskedet att just trålgränsen flyttas ut på prov, vilket möttes av stort jubel bland sportfiskare och andra fiskvänner. Enda farhågan verkar vara att det eventuellt kommer att delas ut dispenser till vissa stora trålare innanför gränsen.
Elin Segerlind, Vänsterpartiet, som drivit frågan om trålgränsen under flera år, kommenterar den uppfattningen så här:
– För mig är den grundläggande frågan, vilket fiske vill vi ha och vilka mervärden vill vi att det ska medföra? Då är det tydligt för mig och Vänsterpartiet att ett lokalt förankrat fiske, som där fångsten i första hand går till livsmedelskonsumtion är vägen vi behöver gå, både för hållbara hav men också för levande kust- och skärgårdar.

Hon tycker att signalen till trålbranschen är glasklar:
– Jag uppfattar det som nu ligger på bordet för riksdagen som otroligt tydligt. Det riksdagen väljer att prioritera och premiera är det lokala och regionala kustfisket som landar i våra svenska hamnar för livsmedelskonsumtion. Det är en mycket bra inriktning och min förhoppning är att regeringen i sina direktiv till myndigheten och att myndigheten själv sen ska ta till sig det här tydliga budskapet.

Här är de nio förslagen som Riksdagen ska besluta om:
Fiskereglerande åtgärder.
Utflyttning av trålgränsen. Med vissa undantag är det förbjudet att tråla innanför den så kallade trålgränsen. Regeringen ska agera för att dels flytta ut trålgränsen på prov, dels begränsa det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen. Undantag ska kunna ges till det småskaliga fisket och till fiskefartyg som fiskar för direkt användning som livsmedel och där fångsten sorteras.

Översyn av förvaltningsplanen för Östersjöns fiskbestånd.
Regeringen ska verka för en ny översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön. Planen ska ha sin utgångspunkt i ny evidensbaserad kunskap om de olika fiskbestånden i Östersjön och deras biologiska interaktion.

Sveriges deltagande i regionala samarbetsorgan och i Internationella havsforskningsrådet (ICES).
Regeringen ska bland annat se till att Sverige är aktiv som medlem i Internationella havsforskningsrådet genom att ta till vara på möjligheten att begära underlag från ICES.

Värnande av bland annat det småskaliga fisket.
Regeringen ska se till att det småskaliga fisket, fisket som går direkt till livsmedel och tillhörande förädling och beredningsindustri inte drabbas oproportionerligt negativt, exempelvis om fiskekvoterna sänks kraftigt.

Regellättnader vid licensgivning till småskaliga fiskare.
Regeringen ska komma med ytterligare konkreta åtgärder för att minska regelkrånglet vid licensgivning för småskaligt fiske och fiskförädling, bland annat för att underlätta för nyrekrytering och generationsskiften.

Förvaltningen av skarv.
Regeringen ska öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt.

Förvaltningen av säl.
Regeringen ska öka jakten på säl genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl.

Förvaltningen av storspigg.
Regeringen ska agera för att begränsa tillväxten av storspiggsbestånden.

Kunskapsunderlaget om vattenkraftverkens ekologiska betydelse.
Regeringen ska ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

V, MP och KD har synpunkter på utskottets förslag
Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslagen om förvaltningen av skarv och säl. Partierna menar att förslag på åtgärder redan finns på regeringskansliets bord och att tillkännagivanden därför inte är nödvändiga.
Kristdemokraterna invänder i en reservation mot förslaget om att flytta ut trålgränsen. Partiet menar bland annat att en gedigen utredning om konsekvenserna bör göras innan ett sådant beslut genomdrivs.

Följ Fiskejournalen på Facebook och Instagram för fler nyheter!

 

Publicerad: 15 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS