Vänern- i fokus för internationella forskare

Symposiet är förlagt till Mötesplats Vänersborg och innefattar även en utflykt med båt på Vänern tillsammans med internationellt erkända forskare. (Foto: Göteborgs Universitet)

Vänern tillhör världens 30 största sjöar, men forskningen om Vänern har hittills inte uppmärksammats internationellt – förrän nu. Den 11 – 14 juni samlas forskare i Vänersborg för att lära sig mer om Vänerns historia och miljö.
Det internationella symposiet tar upp Vänerns historiska utveckling, den mänsklig påverkan samt framtida hotbilder. Man fokuserar också på vattenkvaliteten (närsalter och miljögifter), strandvegetation, fågelliv och effekter av vattenreglering och skärskådar vattenkvaliteten utifrån EUs vattendirektiv. Även forskning kring fiskar och fiske presenteras, liksom bottenfauna och främmande arter, samt primärproduktion och plankton.
Symposiet innefattar ett 50-tal presentationer, uppdelat på 10 sessioner med olika teman, och arrangeras av Göteborgs universitet, Högskolecentrum Vänersborg och Aquatic Ecosystem Health and Management Society, Canada.
Information om programmet med föredrag och föredragshållare finns på www.vanern2012.se.