Det vackra Koster har en unik marin fauna och flora, som förhoppningsvis nu kommer få utökat skydd.
Det vackra Koster har en unik marin fauna och flora, som förhoppningsvis nu kommer få utökat skydd. [/caption]Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet i Kosterhavets nationalpark. Bland annat föreslår man tillståndskrav på trålfiske och trålförbud i särskilt känsliga områden. " /> Förslag på utökat skydd av Koster | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Förslag på utökat skydd av Koster

Det vackra Koster har en unik marin fauna och flora, som förhoppningsvis nu kommer få utökat skydd.


Det vackra Koster har en unik marin fauna och flora, som förhoppningsvis nu kommer få utökat skydd.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet i Kosterhavets nationalpark. Bland annat föreslår man tillståndskrav på trålfiske och trålförbud i särskilt känsliga områden.
Kosterhavets nationalpark ligger i norra Bohuslän. Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns här. Många andra arter har sin huvudsakliga svenska utbredning i Kosterområdet. Speciellt skyddsvärda miljöer är de djupa hårdbottnarna, områden med ögonkorall och de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården med sina tareskogar.
Trots att området idag är både nationalpark och Natura 2000-område, får man fortfarande tråla i stora delar av området. I de områden som är skyddade från trålning idag, har inventering visat trålspår och skador i fyra av de sex stängda områdena. Man har också sett att det fanns fler arter i de stängda områdena jämfört med kontrollområden. Detta har väckt frågan om behov av att ökat skydd, bland annat från företrädare för det lokala, småskaliga fisket och av förvaltarna av nationalparken Kosterhavet.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta