" /> Generna styr sillens lektid | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Hans Hällman
Är det slut på det svenska sillfusket nu? Foto: Tobias Dahlin
Generna styr sillens lektid

Vår-, sommar- eller höstlek? Ja, sillens lektid varierar och en ny internationell studie visar att generna har stor betydelse för när leken inträffar.

Det gäller att föröka sig när avkomman har störst chans att överleva, något som för sillens del påverkas av planktonproduktionen. Vissa år gynnas de populationer som leker på våren och andra år är det omvänt. För att bättre förstå de mekanismer som avgör sillens lektid har 25 populationer av sill i västra och östra Atlanten samt Östersjön undersökts. Resultatet av studien visar att leken delvis styrs av gener och att det ofta är samma genvarianter som ligger bakom höst- respektive vårlek, oavsett var den sker geografiskt. Dessutom har forskarna upptäckt att sill från båda sidor av Atlanten är genetiskt mycket lika, vilket tyder på att det förekommer visst genflöde även mellan geografiskt avlägsna populationer. Trots dessa likheter kunde forskarna påvisa tydliga genetiska skillnader mellan höst- och vårlekande sill både i västra och östra Atlanten.

– Vi har nu en lång lista med gener associerade med sillens lektid och det är några av dessa som sticker ut som särskilt intressanta, berättar Leif Andersson, professor vid Uppsala universitet, SLU och Texas A&M University, som har lett studien.

En sådan gen förekommer också hos däggdjur och fåglar, där den har en central betydelse för den mekanism som gör att dessa djur kan känna av en förändrad dagslängd och på så sätt ”veta” när det är dags att skaffa ungar. Det talar starkt för att en liknande mekanism också förekommer hos fiskar.

–  Det skulle vara mycket spännande om vi kan klargöra den genetiska mekanismen som gör att den ökande dagslängden på våren gör att vårlekande sill blir lekmogen medan den höstlekande inte blir det förrän i augusti-september, säger Leif Andersson.

Läs mer om studien här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta