HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift. Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå
HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift.
Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå[/caption]HaV vill förbättra miljöövervakningen av Sveriges sjöar, vattendrag och kustnära vatten. " /> HaV föreslår bättre övervaking av vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
HaV föreslår bättre övervaking av vatten

HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift. Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå


HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift.
Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

HaV vill förbättra miljöövervakningen av Sveriges sjöar, vattendrag och kustnära vatten.
Det svenska miljöövervakningssystemet skapades i en tid när fokus främst låg på punktutsläpp som industrier och reningsverk. Idag vet vi att även diffusa källor som lantbruk, transporter och fysisk påverkan som vattenkraft, dammar, dikning och muddring har stor påverkan på våra vattenmiljöer.
– Vi behöver samla in mer information och data för att få en helhetsbild. Mycket av den information som samlas in i dag utnyttjas inte alltid till fullo och den kan vara svår att ta del av, säger Anna Jöborn på HaV, Havs- och vattenmyndigheten.
– Ofta mäter man också olika saker och använder sig av olika mätmetoder i olika delar av landet. Vi behöver komma tillrätta med dessa brister för att underlätta arbetet med att nå de svenska miljömålen.
Regeringen har därför gett HaV i uppdrag att bland annat se över hur vi i Sverige bättre kan samordna mätningar och insamling av data. HaV lägger nu fram förslag och åtgärder till förbättringar i sin rapport ”Vattenanknuten recipientkontroll”.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta