För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet. För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet.[/caption] " /> Hur mår våra vatten? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Hur mår våra vatten?
För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet.

För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet.

Hur ser den svenska miljöövervakningen av svenska sjöar och vattendrag ut? Vad behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten? Det är några av frågeställningarna i rapporten ”Miljöövervakningen av Sveriges sjöar och vattendrag – representativiteten av den kontrollerande myndigheten”. Det skriver HaV i ett pressmeddelande.
Rapporten slutförs nu av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, men initierades av Naturvårdsverket i samarbete med Vattenmyndigheterna och rapportförfattare är Lars Sonesten vid SLU, Institutionen förVatten och Miljö. Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012. Den baseras på information från övervakning som gjordes i sjöar i oktober 2011 och i vattendrag i maj 2012 och som samlats i databasen VISS (VattenInformationSystem Sverige).
– Syftet med miljöövervakningen generellt är att försöka mäta hur sjöar och vattendrag mår. Finns det några problem och i så fall var finns de, säger Ann-Karin Thorén, utredare på havs- och vattenmiljöenheten vid HaV. – Syftet med denna rapport är att se om miljöövervakningen i Sverige fungerar och om den ger oss möjlighet att följa utvecklingen av den ekologiska statusen, ett krav som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Den ger oss en värdefull bild av läget i svenska sjöar och vattendrag, en slags ögonblicksbild av tillståndet i ekosystemen.

För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet, en förutsättning för att kunna planera för ett långsiktigt hållbart vattenanvändande. Rapporten visar bland annat att vi i Sverige främst övervakar mindre sjöar.
– Vi har miljöövervakning i de tre riktigt stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Men i större och medelstora sjöar som exempelvis Sommen Vombsjön och Bolmen sker i dag inte miljöövervakning i den omfattning som behövs, säger Ann-Karin Thorén.
– Rapporten visar också att vi hittills satt störst fokus på övervakning av vattenkemi och försurning. Vi ser att vi även behöver mätningar för att följa utvecklingen av  övergödning och förekomsten av miljögifter i sjöar och vattendrag. Vi behöver även mer övervakning av växter och djur i vattenmiljöerna för att kunna följa ekologisk status.
Rapporten ger ett bra underlag för HaV att gå vidare med att diskutera syfte med övervakningsprogrammen och hur dessa ska utformas för att de ska ge så mycket information som möjligt och samtidigt vara kostnadseffektiva. På sikt ska detta arbete leda till ett nationellt förslag på kontrollerande övervakning och till det pågående revisionsarbetet med regional och nationell miljöövervakning.
Här kan du läsa rapporten

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta