Vad har egentligen hänt med öringen i Ströms Vattudal? Det frågade sig Charlie Fredriksson i ett öppet brev som publicerades i Fiskejournalen nyligen. Även författaren och debattören Gunnar Westrin har ställt sig samma fråga, vilket du kan läsa om här. Nu svarar Strömsunds kommun på kritiken som framfördes i brevet: " /> Kommun svarar på kritiken om den "försvunna öringen" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Vad har hänt med öringen i Ströms Vattudal, undrar bland andra Gunnar Westrin och Charlie Fredriksson. Här nedan svarar Strömsunds kommun på kritiken.
Kommun svarar på kritiken om den ”försvunna öringen”

Vad har egentligen hänt med öringen i Ströms Vattudal? Det frågade sig Charlie Fredriksson i ett öppet brev som publicerades i Fiskejournalen nyligen. Även författaren och debattören Gunnar Westrin har ställt sig samma fråga, vilket du kan läsa om här. Nu svarar Strömsunds kommun på kritiken som framfördes i brevet:

Bemötande av artikel om beståndet av öring i Ströms Vattudal:

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att bemöta en artikel i Fiskejournalen med rubriken ”Nödrop från Vattudalen: Öringen är försvunnen”. Enligt artikeln har Charlie Fredriksson, fiskeklubben Jamttrollarna, skrivit ett öppet brev till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inte fått något sådant brev och kan därför bara uttala sig om det som framgår av artikeln.

Enligt artikeln säger Charlie Fredriksson att ”Öringen är borta, inte bara de stora, utan även de små har minskat kraftigt”. ”Han konstaterar att något måste ha hänt med sjön under lång tid. Enligt honom vittnar dessutom många ortsbor om förorenat vatten, ny sorts botten-växtlighet, flytande sjok av döda alger, påväxt på båtar med mera. Det rapporteras även observationer av fisk med svampangripna huvuden, både öring, sik och regnbåge.” ”Den enorma kassodlingen är den enda möjliga orsaken till öringsbeståndets kollaps”.

Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun har som tillsynsmyndighet inte fått in några förstahandsuppgifter om förorenat vatten, ökad algtillväxt eller sjuka fiskar.  Detta trots att både miljö- och byggavdelningen och länsstyrelsen har efterfrågat sådana iakttagelser. De klagomål som har kommit in har varit av typen att någon känner någon annan som såg något för flera veckor sedan. Sådana klagomål kan inte utredas.

Det kan finnas många anledningar till förändringar i fiskbestånd, alg-tillväxt eller hur vattnet ser ut i en sjö. Utsläpp från fiskodlingen kan vara en orsak, andra orsaker kan vara de ovanligt höga vattentemperaturer som har uppmätts i Vattudalen på senare år eller den mycket kraftiga ökning av fritidsfisket med nät, trollingbåtar och spön som blev en följd av den omfattande rymningen av regnbågslax orsakad av sabotage hösten 2014.

Strömsunds kommun anser att man bör ha sakligt grund för den typ av uttalanden som görs i artikeln och att den grunden bör kunna redovisas.

Kommunstyrelsen vill även informera om kommunens roll i prövningen av Vattudalens Fisk AB:s ansökan om förnyat och utökat tillstånd för fiskodling i Ströms Vattudal. Det är miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län som ger tillstånd till fiskodling av den aktuella omfattningen och bestämmer vilka villkor som ska gälla för verksamheten.

Kommunen har två olika roller i tillståndsprocessen. Miljö- och byggnämnden har ansvar för tillsynen över att bolaget följer villkoren i tillståndet och att verksamheten i övrigt inte strider mot miljöbalken. Miljö- och byggnämnden kommer att yttra sig över bolagets ansökan i egenskap av tillsynsmyndighet.

Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig som representant för kommunen i allmänhet. Det kan alltså bli ett yttrande från miljö- och byggnämnden och ett från kommunstyrelsen med olika innehåll. Det är dock miljöprövningsdelegationen som beslutar om tillstånd ska ges och vilka villkor som i så fall ska gälla.

STRÖMSUNDS KOMMUN

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande

 

Läs mer från Ströms Vattudal här nedan:

Sjukdom vid kritiserad odling igen – måste slakta all fisk

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta