Vild smolt är på alla sätt bättre än odlad, men vägen dit är lång. (Foto: Bengt Olsson) Vild smolt är på alla sätt bättre än odlad, men vägen dit är lång. (Foto: Bengt Olsson)[/caption] " /> Kompensationsodlad lax debatterad i riksdagen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kompensationsodlad lax debatterad i riksdagen
Vild smolt är på alla sätt bättre än odlad, men vägen dit är lång. (Foto: Bengt Olsson)

Vild smolt är på alla sätt bättre än odlad, men vägen dit är lång. (Foto: Bengt Olsson)

Sportfiskarna:
Samsyn rådde i riksdagen om behovet av att fortsätta med kompensationsutsättningar av smolt.
I en interpellationsdebatt i riksdagen har landsbygdsministern Eskil Erlandsson och Ardalan Shekarabi (S) diskuterat sportfiskets utvecklingsmöjligheter och EU:s förslag om stopp för kompensationsutsättningar av laxsmolt i de utbyggda älvarna.
I EU:s förslag till ny långsiktigt förvaltningsplan för Östersjölax finns ett förslag att all kompensationsutsättning av lax ska upphöra till 2020 om det bland annat saknas fria vattenvägar för fiskvandring och lämpliga lek- och uppväxtområden. Syftet med EU:s förslag är att skydda våra vildlaxbestånd från den potentiella risken för genetisk påverkan från felvandrande odlad lax. Förslaget om det godtas i sin nuvarande form innebär att de svenska utsättningarna av cirka 1,7 miljoner laxsmolt kommer att upphöra i bland annat Luleälven, Skellefteälven, Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljusnan och Dalälven. Svagheten med EU:s förslag är att den inte tvingar kraftbolagen till åtgärder för att skapa naturlig reproduktion av lax samtidigt som förslaget stoppar de utsättningar kraftbolagen är ålagda enligt vattendomarna.
Eskil Erlandsson konstaterat bland annat att förslaget kan ha förödande konsekvenser för vildlaxstammarna om man inte på samma gång anpassar fiskekvoten och att den viktigaste åtgärden för laxen handlar om att se till att vildlaxbestånden når målen för naturlig reproduktion. Ardalan Shekarabi (S) var lika tydlig med att regeringen måste redovisa hur de förhåller sig till EU:s förslag och att denna fråga som berör landsbygden måste få samma uppmärksamhet som frågor som berör storstäderna. Båda debattörerna var väl insatta i frågan och hade en samsyn om de stora utvecklingsmöjligheter för landsbygden som sportfiske kan erbjuda.

– EU:s förslag om ett stopp för kompensationsutsättning av smolt är olyckligt då man börjar i fel ände: man måste först skapa förutsättningarna för naturlig reproduktion i de utbyggda älvarna innan man fasar ut utsättningarna. Sportfiskarna vill få tillbaka vildlaxbestånd i alla utbyggda älvar, men man ska vara medveten om att det är en oerhört lång och komplicerad process för att nå dit. Det handlar bland annat om att omvandla nuvarande vattendomar så att vattenkraften ersätter de skadeverkningar den åstadkommit i form av vandringshinder och förlorade lek- och uppväxtområden. EU:s förslag saknar tyvärr tydliga styrmedel för hur detta ska ske, kommenterar Glenn Douglas Sportfiskarna Region Norr.
Sportfiskarnas grundinställning till frågan är att vattenkraft alltid måste ersätta de skador som de orsakat. Åtgärder som främjar naturlig reproduktion i våra utbyggdaälvar är alltid att föredra framför kompensationsodling. Vattenkraften bör i första hand kompensera de skador som uppstått genom att tillhandahålla resurser för förbättringar av älv- och vattenmiljöer som exempelvis fiskvägar och restaurering av biotoper. Direkta utsättningar ska vara en sista utväg men kan samtidigt endast fasas ut när kompensation har skett genom återställd livsmiljö och stabiliserad naturlig reproduktion.
Se webb-TV med interpellationsdebatten.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta