Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Fiskejournalen
Marsjön-Bondsundet föreslås bli naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg
Kustnära våtmarksområde i Bottenviken föreslås bli naturreservat

Marsjön och Bondsundet är två havsnära sjöar vid Bottenviken i Gävleborgs län. Länsstyrelsen anser att landhöjningskustens våtmarker med höga naturvärden borde bli naturreservat.

Det föreslagna naturreservatet är en del av det flacka kustlandskapet mellan Hamrångefjärden och havet. Sjöarna Marsjön och Bondsundet omges av våtmarker med höga naturvärden och värdefulla naturskogar, ofta med påfallande stort inslag av lövträd.

Området ger fina exempel på hur landhöjningskustens forna havsvikar avsnörts till insjöar som därefter succesivt växer igen till våtmarker och myrar i olika utvecklingsstadier. Vattenområdena uppvisar ovanligt välutbildade utvecklingsserier från brackvatten till näringsfattigt sötvatten, av högt naturvetenskapligt och pedagogiskt värde. Naturreservatet omfattar även natur som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Ett förslag till beslut och skötselplan har skickats på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 15 oktober 2019.

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta