Ålen är på väg att försvinna från vår fiskfauna. Fångsterna i dag är några procent av var de var för tjugo år sedan och återväxten är i det närmaste obefintlig. 2011 infördes strängare regler för fiske efter ål vilket bland annat innebär att ålfisket kommer försvinna helt från Skagerrak och Kattegatt. " /> Kritiskt för ålen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Mathias Arnham
Kritiskt för ålen

Ålen är på väg att försvinna från vår fiskfauna. Fångsterna i dag är några procent av var de var för tjugo år sedan och återväxten är i det närmaste obefintlig. 2011 infördes strängare regler för fiske efter ål vilket bland annat innebär att ålfisket kommer försvinna helt från Skagerrak och Kattegatt.

Den mytomspunna ålen har en mycket speciell livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten och vandrar med Golfströmmen till våra breddgrader. Som liten heter den glasål och utsätts för ett omfattande fiske. När den når svenska vatten vandrar många upp i sötvatten, men en del stannar hela livet vid kustrna. Som vuxen blir ålen gul på buken och kallas gulål. Hanarna blir sällan mer än 45 centimeter medan honorna ofta blir det dubbla. Tillväxten är långsam och i Östersjön är ålarna ofta tjugo år eller mer innan de blir könsmogna. De får då en blank, silverskimrande dräkt och kallas för blankål när de åter vandrar mot Sargassohavet för att leka. De senaste tjugo åren har invandringen av ål minskat mycket kraftigt. Exakt vad det beror på vet ingen, men fisketrycket har varit mycket hårt och många utvandrande ålar mals ner i vattenkraftverkens turbiner.

Bifångstproblematik på Västkusten

Ålryssjorna, som traditionellt använts för att fiska ål på främst Västkusten, har mycket stora bifångster. Enligt undersökningar kan det gå upp till femtio individer av andra arter per fångad ål. Det tidigare mycket intensiva ryssjefisket längs kusten och i fjordarna har effektivt utarmat bestånden av platt- och torskfiskar. Metoden är mycket inhuman eftersom fångade fiskar snart blir till krabbmat, levande som döda. Detta fiske har Fiskejournalen kritiserat under många år och det är med stor glädje vi kan konstatera att man tagit till sig av kritiken. Från och med 2012 försvinner detta fiske helt vilket förhoppningsvis kan bidra till att både ål och andra arter kan återhämta sig.

Minskat fiske i Östersjön och sötvattensområdenaI övriga vatten har begränsningar införts. Bland annat har man infört ett så kallat fönsteruttag där endast ål på 65-85 cm får fångas. Här har man i stor utsträckning tagit hänsyn till det kommersiella ålfiskets möjligheter till att bedriva sin verksamhet. Hur stor effekt detta kommer ha för att rädda ålen är det ingen som vet.

Vattenkraften skördar offer
Vattenkraftverkens turbiner är dödsfällor för den utvandrande ålen. På vissa ställen byggs omlöp och vandringsvägar där ålen kan passera men den totala dödligheten är fortfarande så stor att många menar att fiskebegränsningarna i havet kommer att vara verkningslösa. Vi mal hel enkelt ner de sista ålarna i jakten på elkraft.

Sportfiske efter ål
Som sportfiskare får man fiska ål i vissa sötvatten. Vilka vattendrag och var i vattendragen man får fiska kan du läsa om på Länsstyrelsens hemsida i ditt län eller region.

Din röst hörs
Ålens framtid är oviss men de åtgärder som införts och kommer att införas är ett viktigt steg i rätt riktning. När Fiskeriverket skickad ut det förslag som legat till grund för de förändringar vi berättat om uppmanades Ni läsare att svara på remissen, vilket många också gjorde. Din röst hördes och det bidrog till att göra en alvarlig situation ett snäpp bättre.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta