Stränder längs vattenkraftmagasin får ofta en mycket kraftig och onaturlig variation av vattenståndet. Få arter klarar denna stora variation och stränderna blir väldigt artfattiga. (Foto: Mikael Svensson) Stränder längs vattenkraftmagasin får ofta en mycket kraftig och onaturlig variation av vattenståndet. Få arter klarar denna stora variation och stränderna blir väldigt artfattiga. (Foto: Mikael Svensson)[/caption] " /> Rapport: Vattenkraftens negativa inverkan på biologisk mångfald | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Rapport: Vattenkraftens negativa inverkan på biologisk mångfald
Stränder längs vattenkraftmagasin får ofta en mycket kraftig och onaturlig variation av vattenståndet. Få arter klarar denna stora variation och stränderna blir väldigt artfattiga. (Foto: Mikael Svensson)

Stränder längs vattenkraftmagasin får ofta en mycket kraftig och onaturlig variation av vattenståndet. Få arter klarar denna stora variation och stränderna blir väldigt artfattiga. (Foto: Mikael Svensson)

Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer i vattenstånd och utökad hävd är angelägna naturvårdsåtgärder.
I en ny rapport vill ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppmärksamma den biologiska mångfalden på sötvattensstränder. För drygt 270 arter på den svenska rödlistan för hotade arter utgör den viktigaste livsmiljön. Men strändernas höga naturvärden blir ofta förbisedda eller bortglömda i naturvårdsplaneringen eftersom de utgör en gränszon som faller mellan stolarna för sektorsansvar i land- respektive vattenmiljöer.

– Ofta fokuseras naturvårdsåtgärderna på vattenmiljön, men det är större sannolikhet att finna hotade arter på stranden än i själva vattnet, säger Ulf Bjelke, sötvattensexpert vid ArtDatabanken.
Arterna som lever på stränderna är anpassade till och gynnade av naturliga störningar. Exempel på sådana störningar är periodvis vattendränkning under våren och upptorkning på sensommaren, samt även traditionell hävd som bete och slåtter.
– Inom naturvården har vattenkraftens negativa inverkan på fiskens möjligheter att vandra varit i fokus. Vi vill med den här rapporten lyfta ytterligare en konsekvens, nämligen att strändernas unika biologiska mångfald påverkas negativt av onaturliga flöden och vattenstånd i reglerade vattendrag och sjöar, säger Sebastian Sundberg vid ArtDatabanken. En viktig naturvårdsinsats är att tillåta mer naturliga flöden och generellt större fluktuationer.
Under 2000-talet har regleringen ökat för att minska risken för översvämningar till följd av klimatförändringar. Exempelvis har man i Vänern minskat vattenståndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns stränder. Sådana klimatrelaterade åtgärder försämrar överlevnadsmöjligheterna ytterligare för arter som redan är hotade. Ett ökat strandnära boende riskerar också att leda till ökade krav på vattenreglering för översvämningsskydd.
Rapporten från ArtDatabanken sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hotfaktorerna, och ger exempel på lyckade naturvårdsåtgärder. Förhoppningen är att den ska ge underlag till mark- och vattenägare, kraftbolag, politiker och myndigheter för att bättre uppmärksamma och skydda dessa viktiga naturmiljöer.
Läs rapporten här. (pdf)

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta