[/caption] " /> Sportfiskarna svarar på remiss om atlantlax | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna svarar på remiss om atlantlax

Laxen som resurs nyttjas bäst via sportfiske. (Ill: Stefan Sonesson)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna har nyligen lämnat synpunkter på en remiss från NASCO om en plan för bevarandet av atlantlaxen i Sverige 2013-18.
NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization)har till uppgift att bevara och skydda atlantlaxen i hela dess utbredningsområde.

Kort om planen:

Förslaget till ny plan föreslår bland annat en produktionspotential för smolt på minst 75 % för de 23 laxförande älvarna på Västkusten. Något Sportfiskarna ser som problematiskt då det idag saknas underlag för detta. Sportfiskarna anser att målet bör vara att komma så nära 100 % som möjligt. Ett annat viktigt förslag i planen är en total fångstrapportering av atlantlax, något Sportfiskarna helt ställer sig bakom. Vad gäller hot mot atlantlaxen vill Sportfiskarna poängtera vikten av kontinuerlig kalkningsverksamhet som inte riskerar att spoliera decennier av kalkning och att även gränsvärden för toxiskt aluminium skall vägas in i målen för kalkningsverksamheten.

Sportfiske bästa sättet att utnyttja resursen
Sportfiskarna menar att sportfiske är det bästa sättet att nyttja laxen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genom sportfisket i älvarna ökar den sociala kontrollen att fiskeregler efterlevs, fiskevård och tillsyn vid vattnen. Sportfiskare är den kategori av intressenter som frivilligt föreslår fångstbegränsningar av det egna fisket.

Sportfiskarna anser att bevarandet av laxen är starkt kopplat till nyttjandet av den. Att laxen har ett kommersiellt och samhällsekonomiskt värde ökar intresset att bevara den i förhållande till om den enbart har ett värde ur biologiskt mångfaldsperspektiv.  Ett starkt engagemang kring tillsyn, fiskevårdsarbete och kontroll sker med ideella insatser med förhoppning att både nu och i framtiden kunna fiska lax.

Laxen bör förvaltas utifrån de skilda bestånd som de utgör där varje naturproducerande bestånd kan vara genetiskt unikt. Det innebär att fiske och dess reglering sker utifrån de skilda beståndens status. Fiske skall därför inte ske på blandade bestånd där dess ursprung inte kan skiljas. Laxens livscykel är komplex och dess bevarande måste därför ses som en integrerad förvaltning med gemensam syn internationellt.
Läs Sportfiskarnas remissvar här.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta