[/caption] " /> Stopp för gäddfiskeförbud 2013 | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Stopp för gäddfiskeförbud 2013

Havs- och vattenmyndigheten avser att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Sportfiskarna:
2012 lämnade länsstyrelsen i Östergötlands län ett förslag om en fredningstid för gädda i kustvattnen från 1 april till 31 maj. I skrivelsen till Havs- och vattenmyndigheten föreslog länsstyrelsen att regleringen även skulle omfatta Södermanlands och Stockholms län. HaV har nu avslagit förslaget och avser i stället att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Förslaget riktat mot fisketurism
Begäran om en två månaders fredningstid kom ursprungligen från Östergötlands kustfiskareförbund. Framförallt riktar sig kustfiskarnas ursprungliga skrivelse mot den ökade fisketurismnäringen vilken de menar hotar gäddan genom utfiskning och störningar. Då gäddan är en av de populäraste och viktigaste sportfiskarna längs med ostkusten har många sportfiskare och intressenter i näringen reagerat på hur förslaget är framtaget samt på den negativa effekt det skulle få på sportfiskenäringen. Sportfiskarna har under året haft kontinuerlig kontakt med HaV och länsstyrelserna för att bevaka frågan.
Martin Rydgren är ansvarig utredare inom biologisk mångfald och fiske på HaV och ger följande besked om hur de ska gå vidare i ärendet:
– I dagsläget kommer inga direkta åtgärder att vidtas. Istället väljer vi att fokusera på en större översikt av fisket på södra och mellersta ostkusten. I detta arbete kommer vi bland annat att se över regleringar för gädda men även andra arter som abborre, gös och havsöring. Arbetet blir en logisk fortsättning av de regleringar som infördes på västkusten och sydkusten 2012. Ett arbete som bland annat innehöll restriktivare regler för husbehovsfiske med nät. Sportfiskarna kommer vara en viktig remissinstans för eventuella förslag till ändringar.

Ulf Bergström som bland annat arbetar med fiskeregleringar på SLU:s kustvattenlaboratorium har lämnat faktaunderlag till HaV kring olika fiskeregleringar som kan tänkas vara effektiva för gäddan.
– Det finns flera förslag på fiskreglering som kan stärka bestånden av gädda. En effektiv modell kan vara den som använts i Stockholms län med fredade kärnområden där det råder ett totalt fiskeförbud under vårmånaderna, en metod som även kan appliceras i övriga län.
Tobias Fränstam som är regionalt fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna i Stockholm och en av de som hanterar frågan från Sportfiskarnas sida ställer sig positiv till att regleringarna ses över.
– De regleringar som bestämdes då det fria handredskapsfisket infördes är i mångt och mycket utdaterade och för många arter saknas fortfarande fångstbegränsningar. Det är hög tid att fiskeregleringen ses över om vi i framtiden vill ha starka fiskbestånd att fiska på. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att för gäddans del så är det framförallt rekryteringsstörningar där ynglen inte överlever som är det stora problemet i de mer exponerade skärgårdsområdena. Majoriteten av våtmarker och översvämningsmarker som är några av gäddans viktigaste lekplatser har även försvunnit. Men i de mer skyddade skärgårdsområdena med högt fisketryck får vi inte blunda för att sportfisket lokalt kan ha en negativ effekt. Att införa lekfiskeförbud i de viktigaste lekvikarna kan även få andra positiva effekter då det sannolikt även skulle leda till att det blir svårare att få tillstånd för exploatering i form av bryggor och likande. Något som i många skärgårdsområden sakta äter upp lekområde efter lekområde.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta