[/caption] " /> Beslut om trollingfiske efter sommaren | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Beslut om trollingfiske efter sommaren

HaV kommer att analysera remisssvaren och göra en bedömning om det finns anledning att göra några justeringar. (Foto: Morgan Fihn)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har inför årets fiske gjort en större översyn av fisket efter lax. I maj föreslogs begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön.
– Vi har fått väldigt varierande reaktioner på förslaget. Vi behöver analysera svaren mer och fattar därför inget beslut förrän efter sommaren, säger Martin Rydgren, utredare på HaV.
Målet med HaV:s översyn av laxfisket är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd.
Hav föreslog i en remiss i maj begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön, remissen skulle vara besvarad senast den 15 juni och de nya bestämmelserna föreslogs träda i kraft den 1 juli. Remissinstanserna har nu inkommit med sina svar. Förslaget innebar att det vid trollingfiske i Östersjön endast skall vara tillåtet att behålla fenklippt, dvs odlad, lax.
– Reaktionerna varierar kraftigt, vissa tillstyrker och andra avstyrker, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske.

– Bland de som avstyrker är det vanligaste argumentet att man hellre vill se en begränsning av antalet laxar som får behållas än att lax med fettfenan kvar skall återutsättas. Vi kommer nu att analysera svaren och göra en bedömning om det finns anledning att göra några justeringar av förslaget mot bakgrund av de argument som framförs, fortsätter han.
HaV avvaktar därför med att fatta beslut till efter sommaren och de nya reglerna träder därför inte i kraft den 1 juli.
Här kan du läsa mer om HaV:s förslag.
Tidigare notiser i ämnet hittar du här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta