Bättre marint skydd i Öresund

Många tycker om att fiska i Öresund, bland annat under hösten då sillen går till. Foto: Anders Nicander

Det marina ekosystemet i Öresund är unikt. Öresund är ett ekosystem där ett snart hundraårigt bottentrålningsförbud bidragit till att naturvärdena har bevarats.

Regeringen har beslutat om att ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund.

Länsstyrelsen i Skåne ska titta på vilken skyddsform som är lämpligast för att se hur ett områdesskydd i Öresund kan bidra till att säkerställa ett skydd för till exempel olika fiskarter.

– Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att idag kunna ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I uppdraget så ingår även att Länsstyrelsen ska föra dialog med myndigheter i Danmark för att komma fram till om ett likartat områdesskydd och en likartad förvaltning på både dansk och svensk sida av Öresund kan gynna ekosystemet.