Böter för rensning i vattendrag

Å-rensningar resulterar både i näringsläckage och en mycket steril miljö. (Foto: Lars Vallin)

Å-rensningar resulterar både i näringsläckage och en mycket steril miljö. (Foto: Lars Vallin)

Sportfiskarna: Svea hovrätt dömde nyligen en lantbrukare på Gotland till dagsböter för otillåten miljöverksamhet.
Lantbrukaren hade utan att meddela länsstyrelsen rensat en sträcka på 3 kilometer i ett vattendrag som utgör en känslig uppväxtmiljö för öring.
Efter att arbetet kommit till länsstyrelsens kännedom slog myndigheten fast att mannen brutit mot miljöbalkens krav på anmälningsplikt av arbeten i vattendrag som riskerar att skada fisket. Åklagaren väckte åtal för otillåten miljöverksamhet.
Tingsrätten ansåg att försiktighetsåtgärder vidtagits och att någon anmälningsskyldighet inte förelegat. Svea hovrätt var av motsatt åsikt och dömde den tilltalade.
Domen får betydelse för tolkningen av bestämmelserna. Hovrätten menade att det inte krävs att fisken faktiskt skadas för att anmälningsskyldighet ska föreligga utan att det är tillräckligt om det finns en risk för skada. Hovrätten slog också fast att det inte går att undgå anmälningsskyldighet genom att själv bedöma skadan eller vidta försiktighetsåtgärder.
Fisken och fisket blir vinnare igen. Det är en välkommen praxis som nu bildas av svenska myndigheter och domstolar. Om en anmälan inte görs går tillsynsmyndigheten miste om möjligheten till just tillsyn.
Vattenverksamhetsutredningen som ser över regelverkens överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och av EU ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen den sista maj i år. Sportfiskarna deltar självklart i detta arbete med expertkompetens.
www.sportfiskarna.se