Debatt: Älvkarleby går mot ett förtvivlat jubileum

Hägern är precis som skarven ett hot mot havsöringen. Foto: Lars-Göran Svensson

I snart 10 år har vi på Älvkarleby sportfiske lyft problematiken med skarvens och hägerns predation på havsöring. Vad behöver vi göra mer för att myndigheter och politiker skall agera inför detta 10-årsjubileum?

Älvkarleby sportfiske har under många år haft en negativt vikande trend gällande fångade havsöringar i Dalälven. Denna negativa trend startade när skarvens intåg började. Populationen av häckande skarvar i närheten av Dalälven har under en 20-årsperiod ett medel på 3 300 häckande skarvar årligen (inventering gjord av ornitologer). I närområdet Älvkarleby häckar minst 300 hägrar.
Senaste åren har myndigheterna stramat åt med inskränkningar för sportfisket, fritidsfisket och yrkesfisket. Det har tillkommit fredningstider, fredningar av vild havsöring, höjda minimimått, nätförbud. Även fler inskränkningar för fisket är på gång.
Vad gör myndigheterna åt det som är de verkliga problemen?
Visst har klimatet, korttidsreglering, trålarfisket, miljöpåverkan och gråsälen säkert också en stor inverkan på fisket efter havsöring, men man borde kunna ta tag i ett problem som med relativt små medel kan göra enorm skillnad.

 

Minst 70 000 uppätna
SLU har nu sammanställt alla upphittade pittags från märkt smolt. Dessa pittags har med hjälp av en scanner hittats på skarv- och hägerkolonier i Karlholm, Älvkarleby och Gävle. Totalt har det hittats 5 314 av totalt 59 022 märkta (havsöring och lax). Referens SLU Älvkarleby.
Fågelpredationen på havsöringen är extremt stor! Resultatet säger att absolut minst 9 procent av alla pittagmärkta havsöringar och laxar har blivit fågelmat. Utifrån SLU:s preliminära beräkning av de pittags som hittats, så är antalet fågelkonsumerad havsöringssmolt minst 70 000 havsörings smolt de senaste 4 åren! Vi på sportfisket anser att det är minst det dubbla i verkligheten.

Ett snitt på 23 procent av all pittagmärkt havsöring har hittats från de senaste 4 årens märkningar. Då förstår ni att lax klarar sig bättre än havsöring om man ser det totala snittet på 9 procent. Men laxen simmar ut till havs och havsöringen stannar kvar kustnära, där skarv och häger födosöker.
Nu är det lätt att tro att procenten på havsöring är hög bara för att det är odlad havsöring?

Tittar vi på vild pittagmärkt havsöringssmolt från Kungsådran (Dalälven) så har 16 procent av de som märktes 2019 hittats. Och 14 procent av de som märktes 2020 hittades på kolonierna.
Av ett fåtal vilda havsöringar som pittagmärktes från Testeboån år 2017 så har 5 procent av dessa blivit fågelmat, och större delen av skarvar häckandes i Karlholm som ligger fågelvägen 30 kilometer bort.

Anpassade odlingar
Så man kan vrida och vända på olika teorier och ha olika uppfattningar om odlad och vild fisk, samt att den odlade smolten sannolikt är lättare att fånga av fåglarna. Min teori är bland annat att vild fisk är sannolikt bättre lämpad för det vilda livet som smolt och säkert även som vuxen. Problemen jag ser med kompensationsodlingarna är givetvis avsaknaden av den vilda smoltens hårdare uppväxt i det vilda och en naturlig mortalitet, men också att utsättningarna sker på ett sådant vis som gynnar skarven/hägerns predation. Jag tror att en bättre anpassning för odlad smolt vid odling/utsättningar kommer skapa bättre förutsättningar för dessa. Samt att decimera skarven/hägern kraftigt.

Går vi tillbaka i tiden och tittar på återfångster av odlad havsöring innan explosionen av skarv och häger så hade Älvkarleby ett av Europas bästa vatten för havsöring. Vi alla måste se den odlade havsöringen som en resurs som främjar fisket efter den. Oavsett sportfiske, fritidsfiske eller yrkesfiske. Vi får inte bara försköna den vilda fisken och tro att den skulle överleva dessa populationer av skarv och häger utan att påverkas. Vi måste se det positiva med den odlade fisken och se vilka förutsättningar fisketurismen får av den. Behovet av att ha platser med högt tryck och där alla kan fiska oavsett nybörjare, proffs är garanterat bra för samhället. Samtidigt blir trycket på andra vatten lägre.

Vi måste bli lyssnade på
Men ska vi fortsätta tillåta denna enorma fågelmatning och offra den fisketurism som en gång fanns?
Av alla 59 022 pittagmärkta fiskar (lax och havsöring) så är återfångsten av dessa på sportfiske, yrkesfiske samt avelsfiske cirka 100. Något är väldigt fel.
Det absolut viktigaste är att myndigheterna/politikerna ser till problematiken och kanske lyssnar på de som skapat en enorm kunskap om hur skarv och häger påverkar i detta fall havsöringen.

Vi har alla olika syn på vild/odlad havsöring, och på skarvens vara eller icke och att hägern inte kan vara ett problem. Det jag här lyft bevisar tydligt på att skarven och hägerns predation på vild och odlad havsöring är väldigt stor. Detta har och får extremt stora konsekvenser för de som är involverade i allt kring ett fiske efter havsöring.
Vem har ansvar för att det blir en balans i detta? Det känns som om vi upplyst om denna problematik alldeles för länge.

Janne Olsson, Ävkarleby Sportfiske

Publicerad: 19 February 2021
Av: Anders Lundin