Erosionskartor hjälp i arbetet med att minska övergödningen i Mälaren

Algblomningen i Östersjön har startat. Foto: WWF

För att minska övergödningen ska man med en ny metod kunna ta fram erosionskartor som visar var och när det är viktigt att insatser görs för att inte fosfor ska läcka ut i våra vattendrag.

Fosforhaltigt slam från jordbruket läcker ut i vattendragen där det skadar den ekologiska balansen. Det näringsrika vattnet gynnar vitfisken och missgynnar rovfisken vilket i sig bidrar till fortsatt övergödning. Fina fiske- och badsjöar riskerar att förstöras. För att komma till rättat med detta problem kan man bygga fosfordammar och anlägga gräsbevuxna kantzoner längs diken och vattendrag.

Forskare vid SLU har under flera år arbetat med modeller för beräkning av erosionsrisker och kartor som visar var i landskapet det finns störst risk för fosforförluster. Sara Sandström har i sitt doktorsarbete vid SLU utvecklat, utvidgat och förfinat dessa modeller.

– Idag är kartorna så bra att de ger god vägledning åt lantbrukare och myndigheter i de områden i Mälardalen som vi har arbetat med, säger Sara Sandström. Dessutom kan modellen även användas för att ta fram sådana kartor över andra liknande områden.

För att läsa mer om detta spännande och viktiga ämnen klicka här

Publicerad: 30 November 2022
Av: Anders Nicander