Sportfiskarna ställer krav

Sportfiskarna höjer rösten och ställer krav på riksdag och regering. Det handlar bland annat om utfiskning, fiskevård, kalkning och vattenkraft.
Syftet med kraven från Sportfiskarnas kongress är att uppnåt friska vattenmiljöer, samt ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske. Här är listan med krav:

  • Stoppa allt fiske på arter och bestånd utom biologiskt säkra gränser. Fiske ska enbart ske på ett ekologiskt hållbart sätt och fiskeriförvaltningen ske baserat på vetenskapliga grunder.
  • Begränsa rätten till omfattande fiske med mängdfångande redskap, såsom nät. Detta är av avgörande betydelse för att säkerställa bestånden av viktiga arter som lax, havsöring och inte minst gädda, vars kritiska beståndssituation nyligen fått stor uppmärksamhet.
  • Fortsätt kalkning av sjöar och vattendrag i minst samma omfattning och med minsta samma anslagsnivåer som idag. Försurningen får inte tillåtas öka och för många hittills försummade vatten krävs ny kalkning.
  • Säkra fiskevårdens finansiering med minst 100 Mkr per år, antingen ur statkassan eller genom att ta emot erbjudandet från den samlande fiskarkåren, sportfiskare såväl som yrkesfiskare, att erlägga en allmän fiskevårdsavgift på motsvarande nivå. Genomför ett Friluftslyft, motsvarande Idrottslyftet, på ytterligare 100 Mkr per år för att säkerställa svenska folkets tillgång till natur och friluftsliv.
  • Avskaffa omedelbart elcertifikat för småskalig vattenkraft. Det är oförsvarligt att tvinga elkonsumenterna att erlägga 700 Mkr per år, i huvudsak till de tre dominerande kraftproducenterna som subvention syftande till att ödelägga kvarvarande strömmande vatten och därigenom bryta med av riksdagen i enighet fastställda miljömål.

Svenne Andersson