Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson) Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)[/caption] " /> Hållbar vattenpolitik och fiskförvaltningen på agendan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Hållbar vattenpolitik och fiskförvaltningen på agendan
Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)

Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)

– Regeringens utredning ”Med miljömålen i fokus” är ett mycket positivt steg i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsberedningens förslag om helhetssyn och ekosystembaserad förvaltning är en viktig grund. Ambitionsnivån skulle på vissa områden kunna höjas ytterligare, framförallt när det gäller arbetet mot övergödning, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har i dagarna lämnat sitt yttrande till miljömålsberedningens delbetänkande – Med miljömålet i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50. I betänkandet presenterar miljömålsberedningen bland annat ett förslag till en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och till en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. En av de viktigaste delarna i betänkandet gäller ambitionen att stärka helhetssynen och med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur.
– Vi anser att fiskförvaltningen i åtgärdsförslagen bör integreras bättre med havs- och vattenförvaltningen, havsplaneringen samt åtgärdsprogram för artskydd. Det är också angeläget att se över organisationen av arbetet med vattendirektivet. Detta kan lämpligen göras inom miljömyndighetsutredningens uppdrag, säger Björn Risinger.

Positivt är också att miljömålsberedningen föreslår att åtgärdsarbetet ska få ökade resurser och en mer långsiktig finansering. Dessutom ska åtgärdsarbetet följas upp på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Havs- och vattenmyndigheten instämmer i utredningens bedömning av risken för att Sverige inte hinner nå EU-direktivens målsättningar, trots de förslag som presenteras av utredningen.

HaV:s yttrande över SOU 2014:50

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta