Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson) Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)[/caption] " /> Hållbar vattenpolitik och fiskförvaltningen på agendan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Hållbar vattenpolitik och fiskförvaltningen på agendan
Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)

Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)

– Regeringens utredning ”Med miljömålen i fokus” är ett mycket positivt steg i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsberedningens förslag om helhetssyn och ekosystembaserad förvaltning är en viktig grund. Ambitionsnivån skulle på vissa områden kunna höjas ytterligare, framförallt när det gäller arbetet mot övergödning, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har i dagarna lämnat sitt yttrande till miljömålsberedningens delbetänkande – Med miljömålet i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50. I betänkandet presenterar miljömålsberedningen bland annat ett förslag till en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och till en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. En av de viktigaste delarna i betänkandet gäller ambitionen att stärka helhetssynen och med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur.
– Vi anser att fiskförvaltningen i åtgärdsförslagen bör integreras bättre med havs- och vattenförvaltningen, havsplaneringen samt åtgärdsprogram för artskydd. Det är också angeläget att se över organisationen av arbetet med vattendirektivet. Detta kan lämpligen göras inom miljömyndighetsutredningens uppdrag, säger Björn Risinger.

Positivt är också att miljömålsberedningen föreslår att åtgärdsarbetet ska få ökade resurser och en mer långsiktig finansering. Dessutom ska åtgärdsarbetet följas upp på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Havs- och vattenmyndigheten instämmer i utredningens bedömning av risken för att Sverige inte hinner nå EU-direktivens målsättningar, trots de förslag som presenteras av utredningen.

HaV:s yttrande över SOU 2014:50

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta