HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV) HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)[/caption] " /> HaV föreslår nya regler för att skydda lax och öring på västkusten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
HaV föreslår nya regler för att skydda lax och öring på västkusten
HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår ändrade regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak.
– På västkusten har vi 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett 100-tal vattendrag med produktion av öring. Senaste åren har bestånden av lax försämrats drastiskt. Exempelvis är det bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, som når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.
Till västkustlax räknas de laxar som simmar ut i Atlanten för att växa upp där och dessa bestånd finns från Rönne å i söder till Enningdalsälven vid norska gränsen. En del laxar tar sig så långt bort som till vattnen mellan Grönland och Kanada men de flesta stannar utanför Färöarna och Island. Efter några år ute i Atlanten återvandrar laxarna till det vattendrag där de är födda för att leka. På hemvägen vandrar laxarna ofta först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina vattendrag.

– Orsakerna till att bestånden minskat är komplexa och varierar från vattendrag till vattendrag. Gemensamt för alla bestånd är att överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet, säger Håkan Carlstrand.
– Klimatförändringar kan ha lett till att förutsättningarna för laxens uppväxt i Atlanten försämrats. Utbyggnad av vattenkraft, försurning, sjukdomar och parasiter samt ett ökat fiske är andra orsaker.
I Lagan, Nissan och Göta älv är den naturliga produktionen av laxungar kraftigt påverkad av vattenkraften. I dessa vattendrag sätts odlade laxungar ut som kompensation för skadan på den naturliga produktionen av laxungar. Den odlade laxen märks innan den sätts ut genom att fettfenan tas bort, så kallad fettfeneklippning.
Senaste åren har det också skett ett ökat fiske med nät i södra Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.
HaV har tagit fram en plan för bevarande, restaurering och nyttjande av västkustlaxen för åren 2013 – 2018. Enligt denna ska produktionen av lax i varje enskilt vattendrag på sikt nå upp till minst 75 procent av den möjliga produktionen. I planen ingår att fasa ut fiske i havet eftersom fisket där sker i områden där lax från olika bestånd är blandade.
– Vi har tidigare infört regleringar för att skydda vildlaxen i Östersjön och fasa ut fiske på blandbestånd av lax. Vårt förslag för västkustlaxen är i linje med dessa, bland annat vill vi inte att fiske efter lax ska vara tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt, säger Håkan Carlstrand.
På västkusten finns också ett 100-tal vattendrag som är lek- och uppväxtområden för havsöringen. Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar hemåt igen.
Öringfisket sker främst med handredskap och är idag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått.
– Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning. Av försiktighetsskäl föreslår vi nu ett ökat skydd för havsöringen genom nya regler för fisket med handredskap säger Håkan Carlstrand.
HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten föreslås träda i kraft 1 mars 2014.
Förslaget går nu på remiss till bland andra länsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sveriges Fiskares Riksförbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Senast 31 januari ska svaren vara inlämnade.
Här kan du läsa HaV:s remissförslag för reglering av lax- och öringsfiske på västkusten.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta