Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson) Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson)[/caption] " /> Miljögift och läkemedel i Stockholms vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljögift och läkemedel i Stockholms vatten
Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson)

Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson)

Sportfiskarna:
Provfiske och sedimentprovtagning i Mälaren, Stockholms skärgård och i ett antal sjöar på Sportfiskekortet har precis slutförts. Syftet är att kartlägga halterna av miljögifter i fisk runt Stockholm och försöka se om föroreningarna på bottnarna ökar eller minskar.

Historiskt har det läckt ut mycket miljögifter från Stockholms stad till omgivande vattenområden via utsläpp från bland annat industrier, varvsverksamhet, avlopp och dagvatten. Syftet med undersökningarna är att bedöma hur en storstad som Stockholm påverkar sina omgivande vatten.
– Vi vet från tidigare undersökningar att bottnarna i centrala Stockholm innehåller höga till mycket höga halter av metaller och organiska miljögifter, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Däremot är kunskapen mindre om hur höga halterna av miljögifter är i fisk som fångas nära Stockholm eller hur halterna av upplagrade föroreningar i bottnarna förändras över tid.

Ger giftiga bottnar giftig fisk?

En av de frågor som provfisket och sedimentprovtagningen förhoppningsvis ska ge svar på är om det finns ett samband mellan föroreningshalter i bottensediment och fisk för flera av miljögifterna.
– Vi vet från tidigare undersökningar i Mälaren att kvicksilverhalten i sediment och fisk i ett regionalt perspektiv ökar in mot centrala delarna av Stockholm, säger Håkan Johansson.
Under perioden augusti–oktober 2013 har därför IVL Svenska miljöinstitutet samlat in abborre på ett femtontal platser, från östra Mälaren, över centrala Stockholm, ytterskärgården, samt i Oxundasjön och Säbysjön.  Abborre är en relativt stationär fisk, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt.
Parallellt med detta har sedimentprovtagning genomförts vid ett drygt trettiotal platser i Mälaren samt i Oxundasjön och Säbysjön.

Abborre undersöks på Sportfiskekortets sjöar

I en parallell undersökning utför dessutom Sportfiskarna i Stockholms län tillsammans med Länsstyrelsen en kompletterande undersökning av miljögifter i abborrar i sjöar på Sportfiskekortet. I den undersökningen rör det sig om 13 sjöar där miljögiftshalter i abborre ska bestämmas.
– För Sportfiskarna Region Mälardalen var det mycket värdefullt att kunna delta i undersökningen. Det är viktigt att kartlägga hur halterna av miljögift i fisk ser ut från våra sjöar på Sportfiskekortet. Utifrån provsvaren kan vi sedan ge kostråd till allmänheten för fisken de fångar, säger Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna Region Mälardalen.
– Dessa mätdata, speciellt de som tas fram för fisk, är efterfrågade. Både för att kunna göra bedömningar gentemot Livsmedelsverkets kostrekommendationer för fisk och för att bedöma vattnets kemiska status inom arbetet med vattenförvaltningen. Syftet är att ge oss en uppfattning om belastningsminskande åtgärder behöver sättas in för att nå en god kemisk och ekologisk status i dessa vatten, säger Håkan Johansson.

Bred undersökning av miljögift

De ämnen som ska undersökas både i sediment och fisk utgörs bland annat av metaller, polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), Hexaklorbensen (HCB), Hexaklorbutadien, Hexabromcyklododekan, bromerade flamskyddsmedel och heptaklor. I fiskundersökningar ingår även analys av perfluoroktansulfonat (PFOS) och i fiskstudien som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet görs analyser av läkemedelsrester.
Förekomsten av läkemedelsrester kommer att studeras i abborre som infångats vid utflödena av Henriksdals och Käppala reningsverk.
Undersökningarna i sediment och fisk i Mälaren samt Oxundasjön och Säbysjön finansieras av Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stads miljöförvaltning, Svenskt Vatten Utveckling, Oxunda vattensamverkan, Järfälla kommun, Fortum Värme och Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvård.
Sedimentundersökningen ingår i Länsstyrelsens och Stockholms stads miljöförvaltnings övervakningsprogram för miljögifter, medan fiskundersökningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Stockholm Vatten och Svealands kustvattenvårdsförbund.
Fiskundersökningen i sportfiskevatten finansieras av Sportfiskarna Region Mälardalen och Länsstyrelsen.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta