Förslag om vattenförvaltning och åtgärdsprogram för havsmiljön har varit ute på remiss till olika berörda instanser. Åsikterna i remissvaren verkar gå vitt isär. " /> Remissvar på "vattenförslaget" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Hur vill vi att framtiden ska se ut för våra svenska vatten? Sportfiskarna har nu gett sitt remissvar på "vattenförslaget". Foto: Mathias Larsson
Remissvar på ”vattenförslaget”

Förslag om vattenförvaltning och åtgärdsprogram för havsmiljön har varit ute på remiss till olika berörda instanser. Åsikterna i remissvaren verkar gå vitt isär.
Av det flöde av pressmeddelanden som når Fiskejournalens redaktion, så verkar reaktionerna på förslagen ha landat väldigt olika. Medan LRF och vissa kommuner nästan går i taket över det de kallar orealistiska och extrema förslag, så tycker istället Sportfiskarna att farten i det konkreta åtgärdsarbetet måste skruvas upp.
Sportfiskarna har i sitt remissvar lagt fokus på frågor som berör biologisk mångfald och påverkan på våra vattendrag. Man menar att den samhällsekonomiska nyttan, i form av turism och sportfiske, som man kan dra av ett restaurerat vattendrag måste vägas in i en större utsträckning.

Sportfiskarna menar att farten i åtgärdsarbetet måste skruvas upp.

För åtgärdsprogrammet för havsmiljön har Sportfiskarna fokuserat på tillståndet för våra fiskbestånd. Situationen för många av bestånden längs våra kuster är mycket dyster. Sportfiskarna poängterar att, trots detta, får bottentrålning fortsätta både i marina skyddade områden och alltför nära den svenska kustlinjen.
– Ambitionsnivån att återfå våra fiskbestånd måste vara högre om vi ska kunna uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

I dagsläget har vi på Fiskejournalen endast en fragmentarisk bild av hur remissvaren ser ut och den närmaste tiden kommer att utvisa i vilken riktning Sverige kommer gå när det gäller våra vatten.
Här kan ni läsa Sportfiskarnas artikel och hela remissvar.

 

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta