Del 5: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Det blev Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom.

Ska fiske- och miljövård avgöra var du lägger din röst i det kommande riksdagsvalet? Kanske inte enbart, men en kvalificerad gissning är att du som läser den här texten månar om just detta. För att ge dig en fingervisning har vi frågat riksdagspartierna var de står i sex frågor av yttersta vikt för svenskt sportfiske. 

Det planeras ny gruvverksamhet i fjällvärlden, i konflikt med art- och habitatdirektivet samt samiskt liv och renskötsel. Tycker ditt parti att lagstiftningen kring gruvnäringen behöver skärpas?

CENTERPARTIET

När det gäller gruvdrift är det viktigt med en balans mellan olika intressen. Ibland måste avvägningar göras och då är det viktigt med dialog och miljöprövningar. Det finns ett väl utvecklat system för prövning av olika typer av prospektering, utvinning och återställande som ska följas.

KRISTDEMOKRATERNA

Vi anser att det tidigt i tillståndsprocessen ska krävas ekonomisk säkerhet från gruvbranschen. Det måste stå klart vid ansökan om bearbetningskoncession att företaget kan betala för avfallshantering och efterbehandling, och inte som nu i samband med prövning av miljötillstånd enligt miljöbalken.

LIBERALERNA

Vid nyetablering av gruvor krävs tillstånd, bland annat enligt miljölagstiftningen. Det är centralt att dessa regler följs.

MILJÖPARTIET

Miljöpartiet verkar för att förbjuda all brytning och prospektering inom nationalparker, naturreservat, fjällurskog samt Natura 2000-områden.

MODERATERNA

Ett långsiktigt nyttjande av markens resurser kräver att vi vårdar och skyddar vår miljö. Sverige har därför en av världens hårdaste miljölagstiftningar som syftar till att resultatet av gruvdriften blir en tillgång och inte förstör förutsättningarna för boende, naturen eller andra näringar.

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraternas generella ingång är att det är viktigt att rennäringen och gruvnäringen kan samexistera. Det är också viktigt att processerna vid nya gruvor är seriösa och att man gör miljöprövningar. Vid beslut om nya gruvor är det viktigt att en grundlig utredning görs innan något beslut tas.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna anser att näringslivet på landsbygden måste stå på flera ben. Alltså måste man arbeta för att renskötsel, turism och industri ska kunna samexistera. Att bedriva gruvverksamhet i Sverige är idag strängt reglerat och Sverigedemokraterna vill inte skärpa lagstiftningen ytterligare.

VÄNSTERPARTIET

Ja. Minerallagen är exceptionellt förmånlig för gruv- och prospekteringsbolag och tar liten hänsyn till annat. Vi vill ställa högre krav på bolagen, öka inflytandet i tillståndsprocessen för dem som berörs samt införa ett stopp för prospektering i naturreservat, Natura 2000- och världsarvsområden.

Läs övriga delar i serien:

Del 1: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 2: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 3: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 4: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?